Close

Mottak og behandling av farlig avfall

Farlig avfall kan potensielt påføre skade på natur og mennesker og må derfor samles inn, behandles og lagres trygt. NOAH er ett av Europas ledende selskaper på trygg håndtering av disse fraksjonene. Gjennom mer enn 30 år har NOAH spesialisert seg på å stabilisere industriens restfraksjoner og bruke det til å fylle igjen steinbrudd.

Tidligere ble farlig avfall kalt spesialavfall. Man skiller mellom organisk og uorganisk farlig avfall. Det er de uorganiske fraksjonene NOAH arbeider med. Det er det som ikke kan brennes og som ikke brytes ned biologisk. Eksempler på uorganisk farlig avfall er flyveaske fra forbrenningsanlegg, sterkt forurensede jordmasser, syre, avfall fra aluminiumsproduksjon, forurenset rivebetong og annet industriavfall.

Fra produksjon og forbrenning

I et produkts livsløp kan slike restfraksjoner oppstå på to måter:
– Som et biprodukt fra produksjon av et produkt, som for eksempel tungmetaller fra produksjon av glass eller aluminium.
– Ved forbrenning av restavfall som inneholder tungmetaller som for eksempel batterier og lyspærer.

Best tilgjengelige teknologi

Før 1990-tallet gikk disse stoffene ut i naturen og førte blant annet til sur nedbør og fiskedød. Fra 1993 og utover har restfraksjonene blitt samlet inn og sendt til blant andre NOAH. Vi har utviklet en teknologi som av EU anses for å være den best tilgjengelige teknologien i øyeblikket for å stabilisere avfallsfraksjonene.

Stabil og trygg

Basisk flyveaske og sur svovelsyre stabiliseres kjemisk i en gips, slik at tungmetallene ikke slippes ut. Til sammenlikning er tungmetallene i din mobiltelefon uskadelige så lenge de ligger stabilt i produktet. NOAHs gips har de samme stabiliserende egenskapene, og gjør gipsen godt egnet som fyllmateriale for å rehabilitere steinbruddene på Langøya utenfor Holmestrand.

Mengdene øker

Som følge av økt produksjon og også økt kunnskap om de kjemiske stoffene vi omgir oss med, øker mengden farlig avfall som må håndteres. Det betyr at mer av det som produseres av tungmetaller fanges opp og behandles. Samtidig stiller det krav til NOAH og Norges miljømyndigheter om å skaffe nok lagringskapasitet for fremtiden. NOAH ønsker å bidra med sin kompetanse og erfaring for å løse denne utfordringen.

NOAH er medlem i bransjeorganisasjonen Norsk forening for farlig avfall (NFFA).