Close

Mottak av ordinært avfall

Store byggeprosjekter genererer store mengder forurensede masser. Mye av dette klassifiseres som ordinært avfall.

NOAH tar imot ordinært avfall og bruker dette til å rehabilitere Langøya utenfor Holmestrand etter 100 år med kalksteinsuttak. En viktig forutsetning for slik anvendelse er gjennomføring av tiltak som sikrer kontroll med eventuell forurensning til omgivelsene. NOAHs mål med håndteringen av ordinære masser er at avfallet skal ha en nytteverdi utover selve lagringen.

Blant de ordinære avfallsmassene NOAH tar imot på Langøya er lettere forurenset jord fra store byggeprosjekter og sedimenter fra opprydding av havner. Rehabilitering av Slottsplassen og Stortinget og oppryddingen av Horten Havn er eksempler på prosjekter som har levert masser til Langøya de siste årene.

Les mer om ulike typer avfall som blir deponert/lagret i Avfallsforskriftens kapittel 9.