Close

Mottak av ordinært avfall

NOAH tar imot om lag 400.000 tonn ordinært uorganisk avfall i året. Dette kan være jord og sedimenter som er forurenset. Uorganiske masser kan ikke brennes og de brytes ikke ned i naturen.

Ordinært avfall kan under visse omstendigheter egne seg til å fylle igjen og rehabilitere berørt natur som steinbrudd og gruver. En viktig forutsetning for slik anvendelse er gjennomføring av tiltak som sikrer kontroll med eventuell forurensning til omgivelsene. NOAHs mål med håndteringen av ordinære masser er at avfallet skal ha en nytteverdi utover selve lagringen.

I 2020 tar NOAH imot ordinært avfall og bruker dette til å rehabilitere Langøya utenfor Holmestrand etter 100 år med kalksteinsuttak. Blant de ordinære avfallsmassene NOAH tar imot på Langøya er lettere forurenset jord fra store byggeprosjekter og sedimenter fra opprydding av havner. Rehabilitering av Slottsplassen og Stortinget og oppryddingen av Horten Havn er eksempler på prosjekter som har levert masser til Langøya de siste årene.

Les mer om ulike typer avfall som blir deponert/lagret i Avfallsforskriftens kapittel 9.