Close

NOAHs samfunnsansvar

Ved aktivt å behandle farlig avfall gjennom kjemiske og industrielle prosesser, bidrar NOAH til at flere tusen tonn miljøgifter årlig tas ut av naturens kretsløp.

Selv om våre anlegg – som all annen nærings- og industrivirksomhet – har utslipp, er allikevel miljøregnskapet for vår virksomhet positivt. Vi bidrar i betydelige større grad til et godt miljø enn hva vi forurenser det.Vi har god kontroll og kontinuerlig overvåking av vår avfallsbehandling og vår miljøpåvirkning. Dette skjer gjennom anerkjente metoder, men ikke minst gjennom kompetente ansatte. Våre ca. 70 ansatte har god skolering, bl.a. gjennom fagbrev, ingeniør- og sivilingeniørutdannelse samt annen relevant utdannelse på høyskole- og universitetsnivå.

Farlig avfall inneholder ulike helse- og miljøfarlige stoffer. Det er et prioritert politisk mål å sikre at mest mulig farlig avfall leveres til forsvarlig behandling. Dermed hindres skader på mennesker og miljø. Årlig leveres i størrelsesorden 1.3 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling hos ulike aktører i Norge. Dessverre går fortsatt om lag 70.000 tonn farlig avfall til ukjent behandling.