Close

NOAH er en sertifisert kvalitets- og miljøbedrift

NOAH er sertifisert etter standardene ISO9001 (kvalitet) og ISO14001 (miljø). I tillegg følger NOAH kravene i ISO45001 (arbeidsmiljø). Det innebærer målrettet arbeid med å møte myndighetenes, markedets og andre interessenters krav og forventinger.

NOAHs kvalitetspolitikk:

 • Vi skal levere transport, mottaks- og behandlingsløsninger i overenstemmelse med kundenes krav og innenfor gjeldende rammevilkår.
 • Vi skal ha en ledende posisjon innen forskning og utvikling i vår bransje, for å sikre bærekraftige tjenester og produkter.
 • Vi skal kontinuerlig effektivisere, fornye og forenkle prosessene våre for å forbedre prestasjon i alle ledd.
 • Gjennom vår virksomhet skal vi ved avsluttet drift ha gjenskapt eller formet områder til større nytteverdi for nærmiljøet enn ved oppstart.

NOAHs bærekraftspolitikk:

 • Vår virksomhet skal gjenspeile relevante nasjonale prioriteringer, og vi skal være en foregangsbedrift for bærekraftige løsninger.
 • Vår virksomhet skal være kretsløpsorientert.
 • Vi skal kontinuerlig arbeide for å minimere miljøkonsekvensene, og legge til rette for at våre ansatte tar miljøhensyn i sitt daglige arbeid.
 • Vi skal være en pådriver overfor våre kunder og leverandører for miljøriktige valg, og tilby løsninger som tar hensyn til mennesker, miljø, ressurser og økonomi.
 • Vår virksomhet skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter og ha anstendige arbeidsforhold, og vi stiller krav om ansvarlighet overfor våre leverandører og andre forretningsforbindelser.

NOAHs HMS-politikk:

 • Vi skal prioritere helse og sikkerhet foran alle andre hensyn i vårt arbeid, og arbeide systematisk med kontinuerlige forbedringer for å forebygge og redusere risiko.
 • Vi som er ledere i NOAH skal ta et spesielt ansvar for å legge til rette for å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø, herunder god kommunikasjon, utvikling for den enkelte, medvirkning og forutsigbarhet.
 • Vi som arbeider i NOAH er viktige ressurser og har påvirkningsmulighet. Vi skal alle ta ansvar for å skape en felles kultur som bygger opp under våre verdier, fremmer engasjement, og godt og trygt arbeidsmiljø.

NOAH vurderer årlig sin miljøpåvirkning ved å gjennomgå selskapets miljøaspekter. Gjennom omfattende overvåkning av utslipp til luft og vann, samt riktig behandling og deponering av avfall, arbeider vi for å hindre negativ miljøpåvirkning. Vi dokumenterer at vi overholder krav i gjeldende utslippstillatelser for våre behandlingsanlegg, se www.norskeutslipp.no.

Gjennom kravene i ISO 14001-standarden har NOAH kartlagt og vurdert miljøaspekter. Disse vurderes og revideres årlig for å bedømme de vesentlige miljøaspektene av NOAHs virksomhet. NOAHs miljømål baseres på selskapets vesentlige miljøaspekter. Vesentlighetsanalysen for bærekraft blant medarbeidere og eksterne interessenter samsvarer i stor grad med det NOAH selv har vurdert som vesentlige miljø- aspekter i henhold til miljøstandarden ISO 14001.

Vedlagt kan du lese vår HMS håndbok for Langøya.

 

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »