Close

Mottak av inerte masser

NOAH tar imot inert avfall og bruker det til landskapsrehabilitering.

Inert avfall er masser som verken er kjemisk eller biologisk reaktive, og som heller ikke vil oppløses eller brenne. Dette er uorganiske masser som ikke vil brytes ned.

Eksempler på inerte masser er leire, jord, sand og betong. Massene har lavt forurensningspotensial, og kan være godt egnet for bruk til samfunnsnyttige formål. Eksempler på slik bruk er oppbygging av næringsarealer eller oppfylling av dalsøkk o.l. med tilrettelegging for jordbruk.

Selv om inerte masser har lavt forurensningspotensial, er anvendelsen regulert gjennom nasjonal forskrift. Alle anlegg for deponering av inerte masser må ha tillatelse til dette fra statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) gjennom en utslippstillatelse. Videre må arealer som skal brukes til slik oppfylling være regulert til formålet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette betyr i praksis at de lokale politiske myndighetene (kommune- eller bystyret) må godkjenne bruken av arealene til dette formål.

Ved NOAHs anlegg gjennomgår alle leveranser av inerte masser en omfattende mottakskontroll i samsvar med gjeldende regler og krav i utslippstillatelsen. Virksomhetens påvirkning på omgivelsene følges opp kontinuerlig basert på et fastsatt overvåkingsprogram som er godkjent av miljømyndighetene. Virksomheten kontrolleres gjennom tilsyn og revisjoner. I tillegg har NOAH høye krav til helse og sikkerhet for alle som arbeider i driftsområdet.

Les mer om hvordan NOAH fyller igjen og rehabiliterer et område i Nittedal med inerte masser fra byggeprosjekter i Oslo-regionen.