Close

Våre viktigste samarbeidsarenaer

NOAH opererer i en rekke nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Noen av våre samarbeidsprosjekter kan du lese mer om her.

EarthresQue

EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnere. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser. Prosjektet er tildelt 96 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og går frem til 2028.

Her kan du lese mer om prosjektet: Prosjektbanken forskningsrådet

NOAHs primærkontakt i programmet er Ann-Cathrin Stridal og Haakon Vatten Rui

Nye behandlingsmetoder for bunnaske

Hos forskningssenteret earthresQue, jobber partner-bedriftene Lindum, Stena Recycling, NCCE, NOAH og Borregaard sammen med Norges Geotekniske Institutt (NGI) om å utvikle nye behandlingsmetoder for bunnasken som blir igjen etter avfallsforbrenning. Målet er å bruke dette i sement, eller som tilslag i betong og asfalt.

NOAHs kontakt i dette prosjektet er Inge Johansson.

HydroMet (undergruppe av PRICE)

Norske undervisningsinstitusjoner og industri samarbeider om å styrke kompetansen innenfor hydrometallurgi, hydrokjemisk prosessteknologi, vandig separasjonsteknologi osv. i Norge.
Det samarbeides om;

  • utdanning rettet mot hydrometallurgi i Norge
  • å fremme og organisere samarbeid mellom medlemmene i nettverket, spesielt mellom industri-, forsknings- og utdanningssektor
  • å etablere forskningsprosjekter, spesielt mellom medlemmene i nettverket
  • å representere nettverksmedlemmenes interesse og behov innen hydrometallurgi ovenfor andre organisasjoner og samfunnet generelt i Norge
  • å organisere seminarer og kurs i hydrometallurgi
  • å arrangere webinarer og forelesningsserier

NOAHs kontaktpersoner i samarbeidet er Kai Erik Ekstrøm og Haakon Rui.

Bærum ressursbank

Bærum Ressursbank er et prosjekt som arbeider for mest mulig gjenvinning og nyttig gjøring av overskuddsmasser (stein, jord, betong, asfalt m.m.) fra bygge og infrastrukturprosjekter i regionen. Bærum ressursbank er et samarbeidsforum som samler en rekke bedriften fra næringen. NOAH er samarbeidspartner i ressursbanken og deltar som pilotbruker av “Porfyr”, en digital markedsplass for smart gjenbruk av masser.”

Her kan du lese mer om Porfyr og Bærum Ressursbank.

NOAHs kontaktperson er Håkon Tufte-Lyngdal.

Askepott

I overgangen fra lineær økonomi til sirkulær økonomi ønsker vi å utnytte verdipotensialet som er i avfallsstrømmene fra flyveaske og svovelsyre. Å ta miljøgifter ut av kretsløpet samtidig som man gjenvinner delene av avfallet som kan benyttes som råvarer inn i nye prosesser er viktige forutsetninger for å lykkes med sirkulærøkonomi. I ASKEPOTT-prosjektet skal vi utvikle separate behandlingsløsninger for svovelsyra og flyveasken, med mål om å øke gjenvinningsgraden, redusere deponibehov og lage nye salgbare produkter.

Samarbeid er essensielt i etablering a sirkulære verdikjeder, og vi i NOAH er veldig glad og stolt over å samarbeide tett med både industri og akademia i ASKEPOTT, og å ha fått støtte gjennom BIA; Brukerstyrt innovasjonsarena-programmet til Forskningsrådet. NOAH samarbeider med Kronos, Boliden, NTNU, ReSiTec og Technische Universiteit Eindhoven i dette prosjektet. Her kan du lese mer om prosjektet.

NOAHs kontaktperson i prosjektet er Kai Erik Ekstrøm.

Circular waste to energy

2020- tall viser at Norge er 2,4 % sirkulært noe som viser at det er betydelig rom for forbedringer. Økende sirkularitet vil kreve en fullstendig omorganisering av samfunnet vårt som gir utfordringer, men også muligheter. Prosjektet Circular waste to energy vil hjelpe forbrennings-/avfallshåndteringssektoren med å kartlegge avfallsressurser og vurdere tekniske løsninger i henhold til sirkulære energirelevante indikatorer for deretter å innlemme disse elementene i en verdikjedetilnærming som undersøker miljømessige og sosioøkonomiske konsekvenser. Prosjektets varighet løper fra 2021 til ut 2024.

Flere partnere er med i prosjektet: Oslo Kommune, Trøndelag Fylkeskommune, CIVAC (Circular Values Cluster Norway), Franzefoss Gjenvinning AS, Tafjord Kraftvarme AS, SINTEF Industri/Energiforskning og NTNU. NOAH bidrar med økonomisk støtte og to egne ansatte i prosjektet.

NOAHs kontaktperson er Michael A. Gerhardsen som også sitter i styringskomiteen.

Samarbeidsprosjekter i Sverige

Vinnova

Vinnova er en svensk innovasjonsmyndighet på lik linje med Innovasjon Norge og Forskningsrådet her i Norge. Vinnova er en av mange som finansierer forskningsprosjekter i Sverige. NOAH har deltatt i flere Vinnovafinansierte prosjekter som for eksempel mot MAX IV der vi har fått ny kunnskap om den kjemiske sammensetningen i aske og behandlet gips.

NOAHs kontaktperson i samarbeidet er Inge Johansson.

Energi forsk, RISE og Lund Universitet

I Sverige samarbeider vi også med Energi forsk hvor vi deltar i deres askeprogram for å karakterisere tungmetaller i flyveasken som vi mottar fra forbrenningsanleggene. I tillegg kjøper vi forskning koblet til avfall hos RISE – Research Institutes of Sweden som er statens forskningssenter likt SINTEF. Hos Lund Universitet pågår det et 3- årig prosjekt til forskning på aske som senkundærråvare som er støttet av Kampradsstiftelse.

Over lengre tid har det blitt gjennomført kvalitative undersøkelser av avfallsgipsen som produseres på Langøya. Eksterne forskere har utført økotokstester av gipsen og det har blitt gjennomført avanserte strålingsforsøk ved Max lab 4 i Lund Universitet i Sverige. Disse resultatene har blitt gjennomgått av Kemakta som 3. part, og mye tyder på at dagens gips kan klassifiseres som ordinært avfall (OA). Det er stadig behov for flere undersøkelser og tester for å dokumentere og underbygge de så langt positive resultatene.

NOAHs kontaktperson i samarbeidet er Kristian Peders.

Medlemskap i bransjeorganisasjoner