Close

Verdier, retning og etikk

NOAHs visjon er å bidra til å skape både sikre og sirkulære verdikjeder. Dette skal skje gjennom arbeidet drevet av kompetanse, ansvarlighet og mot.

Kompetanse er en forutsetning for at vi klarer å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør. Vi har en lang og stolt tradisjon som en kompetansebedrift, og det er en merkelapp vi skal jobbe for også i tiden som kommer. Kompetanse skal fortsette å være en sentral del av NOAHs identitet.

Ansvarlighet handler om å være pålitelig, til å stole på og om å utvise omsorg – for hverandre, for kundene våre, for fremtidige generasjoner, for miljøet og for samfunnet.

Mot handler om å tørre, om å brøyte vei, peke ut en kurs og å gå foran, selv når usikkerheten og motkreftene preger oss. NOAH skal gå foran i utviklingen av fremtidens miljøløsninger.
Verdiene er våre rettesnorer når vi tar valg, i vårt samarbeid og vår kommunikasjon med hverandre og med omverden. Verdiene minner oss på hvem vi er og motiverer oss til innsats og gode prestasjoner til kontinuerlig utvikling.

Strategi

Visjon og verdier brukes aktivt inn i selskapets strategiarbeid. NOAHs strategi frem mot 2025 kan kort oppsummeres slik:
NOAH skal tydeliggjøres som miljø- og ressursselskap, utvikle løsninger som tilbakefører ressurser til samfunnet og videreutvikles som et kompetansebasert foretak.

Etiske retningslinjer

NOAH krever høy etisk standard av sine ansatte, av alle som handler på vegne av selskapet og av våre samarbeidspartnere. På bakgrunn av dette har vi etablert etiske retningslinjer for både ansatte og leverandører. Disse skal være styrende for alt vi gjør som enkeltmennesker og som selskap. De etiske retningslinjene ligger vedlagt.

Arbeid med likestilling og diskriminering

NOAH jobber for likestilling og mot diskriminering av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.
Arbeid med likestilling og diskriminering er forankret i virksomhetens ledelsessystem.

Hvordan NOAH jobber med dette kan du lese mer om i Aktivitets- og redegjørelsesrapport i lenke.