Close

NOAHs redegjørelse om aktsomhetsvurdering

NOAH er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kalt åpenhetsloven. Åpenhetsloven sier at vår virksomhet skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter og ha anstendige arbeidsforhold, og at vi skal stille krav om ansvarlighet overfor våre leverandører og andre forretningsforbindelser.

Denne redegjørelsen omfatter hele NOAH-konsernet, inkl. driftsselskaper og datterselskaper, men omfatter ikke Morrow Batteries. Redegjørelsen er oppdatert med status pr. juni 2023.
Vi viser også til bærekraftsrapporten og NOAHs nettsider for informasjon om vår virksomhet og organisasjonen.

NOAHs arbeid med åpenhetsloven

En arbeidsgruppe har organisert arbeidet med åpenhetsloven, og dette arbeidet har omfattet hele konsernet. I arbeidet med å implementere åpenhetsloven har det vært lagt vekt på at dette forbedringsarbeidet i størst mulig grad skal inngå i våre eksisterende rutiner og arbeidsprosesser.

Vesentlige tiltak som er iverksatt ved implementering av åpenhetsloven er:

 • Forankring i NOAH AS sitt styre den 13.06.2022.
 • NOAHs miljøpolitikk endret navn til bærekraftspolitikk og fikk nytt punkt om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og ansvarlighet overfor leverandører.
 • Informasjonsplikt etter åpenhetsloven er tatt inn i prosedyre for ekstern kommunikasjon.
 • Kvalitetssikring av etiske retningslinjer for ansatte.
 • Større revisjon av egenerklæring for leverandører, tidligere kalt «Etiske retningslinjer for leverandører». Denne ble godkjent i NOAH AS sitt styre den 21.03.2023.
 • Innført egne punkter om åpenhetsloven i skjema som brukes ved leverandørrevisjoner.
 • Systematikk rundt aktsomhetsvurderinger er implementert i metodebeskrivelse for risikovurderinger.
 • Revidert varslingsprosedyre og varslingsskjema på nettsiden slik at varslingssystemet også omfatter forhold etter åpenhetsloven.
 • Revidert sjekkliste for nye leverandører og kontraktsmaler for leverandører.
 • Innkjøpsrutinene er revidert.
 • Ansatte er informert om de nye kravene og tiltakene via intranett og vårt allmøte «Friminutt».

Kartlegging av fremtredende menneskerettigheter

I forbindelse med gjennomføring av vesentlighetsanalyse, ble det høsten 2022 gjennomført en kartlegging av fremtredende menneskerettigheter. Denne ble utført av Position Green Advisory gjennom intervju med ulike interessenter, både interne på ulike nivåer i organisasjonen, kunde og kritisk leverandør. Dette var resultatet av analysen, der avkryssingen viser de fremtredende menneskerettighetene:

Figur 1: NOAHs fremtredende menneskerettigheter, etter rapport fra Global Position Advisory

Analysen viser at helse, sikkerhet og arbeidsforhold er de mest fremtredende menneskerettighetene, både internt og blant leverandører/samarbeidspartnere. Transportører er trukket frem som særlige viktige blant leverandørene våre, og der er diskriminering også trukket frem som en fremtredende menneskerettighet. Denne oversikten er benyttet i det videre arbeidet med åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet

For arbeidet med helse, sikkerhet og arbeidsforhold i egen virksomhet er det eksisterende, gode rutiner, blant annet:

 • HMS-håndbøker, personalhåndbok, etiske retningslinjer og kvalitetssystem med prosedyrer, verktøyer for oppfølging og dokumentasjon. NOAH AS og NOAH Solutions AS er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.
 • Årlig medarbeiderundersøkelse med tema som blant annet motivasjon, trivsel, samarbeid, arbeidsbelastning, mobbing/trakassering, HMS og kompetanse.
 • Årlige medarbeidersamtaler med oppfølging av den enkelte ansatte.
 • Risikovurderinger med 1-3 års intervaller, både på konsernnivå, lokasjonsnivå og den enkelte arbeidsplass.
 • Vernerunder med kartlegging av fysisk arbeidsmiljø og sikkerhet.
 • Samsvarsvurderinger for å verifisere at kvalitetssystemet er i samsvar med rammevilkår.
 • System for avvik og forbedringsforslag, som følges opp av et kvalitets- og forbedringsutvalg.
 • Revisjonsgruppe som gjennomfører internrevisjoner og leverandørrevisjoner.
 • Varslingsprosedyre og et varslingsutvalg.
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i NOAH Solutions AS.
 • Hovedverneombud og flere verneombud, som har jevnlige møter.
 • Flere aktive fagforeninger.
 • Årlige kjemikalierunder og eget kjemikalieutvalg i NOAH Solutions AS.

I tillegg finnes en korrupsjonsmanual og konkurransemanual, samt årlig compliance-kurs med advokat.

Tiltakene dokumenteres og følges opp i vårt kvalitetssystem Landax.

Årets medarbeiderundersøkelse viser at trivselen er god, motivasjonen høy og HMS-kulturen oppleves som god. Undersøkelsen viser også viktige bevarings- og forbedringsområder, og dette er prioriterte innsatsområder både på konsernnivå og i den enkelte avdeling.

Avvikssystemet benyttes aktivt til avvik/uønskede hendelser og forbedringsforslag. I 2022 ble det registrert 681 avvik og forbedringsforslag. Det var ingen personskader hos ansatte i Engadalen, Herøya eller kontorlokasjoner. På Langøya var det en skade med medisinsk behandling og fire førstehjelpsskader. I Rekefjord var det fire personskader med fravær, en med medisinsk behandling og to førstehjelpsskader. Alle personskader følges opp med rotårsaksanalyser, mens det for hendelser med potensiale for høy risiko i tillegg lages et læringsnotat som deles på intranettet.

Aktsomhetsvurderinger for leverandører og andre forretningspartnere

For å få oversikt over alle leverandører og andre forretningspartnere, har det vært jobbet med å samle de i leverandørmodulen i Landax (NOAHs kvalitetssystem) og få bransjetilknytning (automatisk kobling til Brønnøysundregisteret). De som ikke har hatt leveranser de siste to årene er blitt satt som inaktive.

NOAH har 1282 aktive leverandører som har levert varer eller tjenester de siste to årene, alt fra en liten enkeltleveranse til leverandører som er kritiske for vår virksomhet. En stor andel av leverandørene som benyttes mest er store aktører som selv er omfattet av åpenhetsloven.

I leverandørmodulen er det gjennomført grovanalyse av de fleste leverandørene. Grovanalysen vektla faktorer som landtilhørighet, bransjetype og påvirkningsmulighet. Ut fra dette dannes det en oversikt over de leverandørene som må vurderes grundigere. Disse kartlegges videre gjennom dialog med leverandør, egenerklæringsskjema og/eller leverandørrevisjon. Dette er arbeid som pågår og vil fortsette som et løpende arbeid.

I NOAH har vi vurdert at det er våre leverandører innen transportsektoren, både på land og til sjøs, som utgjør det største potensialet for negative konsekvenser innen menneskerettigheter og arbeidsforhold. Selskaper i transportsektoren konkurrer på fleksibilitet og rask omstillingsevne, noe som kan resultere i sterkt press på arbeidstakere gjennom redusert lønn og dårligere arbeidsforhold (hvilepauser, arbeidstid, overtidsbetaling, tilgang til fasiliteter osv.). Transportsektoren er spesielt utsatt for helse og sikkerhetsrisiko som følge av å være en svært konkurranseutsatt bransje. Avvik som kan påvirke sikkerheten har blitt observert av ansatte i NOAH og fulgt opp sammen med leverandør.

Dette er en gruppe vi allerede har etablert gode oppfølgingsrutiner for, både gjennom leverandørmøter og leverandørrevisjoner. På Langøya er det en egen ansatt som følger opp sjåfører og deres etterlevelse av blant annet sikkerhetsrutiner.

Andre vesentlige leverandørgrupper er entreprenører og håndverkere. Både på Langøya og i Rekefjord utfører innleid entreprenør en stor og viktig del av produksjonsarbeidet, og har også noen av de arbeidsoperasjonen som innebærer høyest risiko, som boring, sprengning og lasting/lossing av båt. Det er ukentlige samarbeidsmøter med entreprenørene, de gjennomfører jevnlige risikovurderinger og rapporterer dersom det skjer uønskede hendelser. Avvik som kan påvirke sikkerheten blir registrert i NOAHs avvikssystem, og følges opp i samarbeid med leverandøren.

Den største andelen av NOAHs leverandører er fra Norge (92 %), se figur:

Figur 2: Landtilhørighet for NOAHs leverandører

Det er så langt ikke avdekket alvorlige brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Hos enkelte leverandører har det vært utfordringer med bruk av underleverandører, men leverandørene har etablert rutiner når dette har blitt påpekt. I kontrakter setter også NOAH begrensninger på bruk av underleverandører, ved at disse må forhåndsgodkjennes av NOAH.

Varslingskanal

NOAH har en systematikk for varsling etter arbeidsmiljøloven, og har integrert varsling etter åpenhetsloven i samme system. Det kan blant annet varsles via våre nettsider, både for ansatte, innleide eller eksterne. Vi oppfordrer til å fylle ut kontaktinformasjon, men det er også mulig å varsle anonymt. Se mer om dette på vår nettside om varsling.

Mål for kommende år

 • Redusere antall leverandører.
 • Fastslå leverandøransvarlig for alle leverandører, og tydeliggjøre dennes rolle.
 • Ferdigstille grovanalysen når alle leverandøransvarlige er på plass.
 • Fortsette aktsomhetsvurdering av leverandører, med særlig fokus på vesentlige leverandørgrupper.
 • Fortsette arbeidet med implementering av nye innkjøpsrutiner.