Close

Forskning og utvikling – fremtiden for NOAH

Som ledende og langsiktig aktør innen vår bransje er vi opptatt av forskning og utvikling (FoU). NOAH arbeider kontinuerlig med teknologiovervåkning av interessante teknologier og prosesser som kan inngå i den sirkulære verdikjeden og forbedre dagens prosesser for behandling av farlig avfall. En egen utviklingsavdeling leder dette arbeidet.

All forskning og utvikling i konsernet knyttes til ett av to hovedspor:

  1. Videreutvikling og forbedringer av dagens prosesser
  2. Ulike gjenvinningsmuligheter knyttet til de fraksjonene vi tar imot

Videreutvikling av dagens prosesser

Innen «Farlig avfall» jobbes det kontinuerlig med prosessforbedringer og optimaliseringer som gjør avfallet vi tar imot mer stabilt, og mindre farlig. Driftsrelatert utvikling utføres i hovedsak i prosessavdelingen ved behandlingsanlegget på Langøya. Her fokuseres det på optimalisering av dagens driftsprosess ved planlagt mottak og behandling av ulike typer industriavfall. Prioriterte områder er sikker drift i anlegget, HMS og begrensning av utslipp til ytre miljø.

Det langsiktige utviklingsløpet fokuserer på prosesser som ufarliggjør avfallet i større grad enn i dag, samt mulige anvendelsesområder for de ufarliggjorte fraksjonene.

Innen ordinært avfall handler det hovedsakelig om videreutvikling av prosessene med tanke på kvalitet, miljø og sikkerhet, på de ulike lokasjonene.

Gjenvinning

Arbeidet inkluderer teknologiutvikling med fokus på fremtidig utnyttelse og gjenvinning av ressurser fra avfall. Det farlige avfallet som NOAH mottar, inneholder enkelte komponenter som kan være teknisk mulig å gjenvinne. Testing og laboratorievirksomhet foregår både på Langøya, hos konsulenter og andre teknologisamarbeidspartnere. Innen gjenvinning jobber vi overordnet med:

  • Gjenvinning av salter – realisert effektiv håndtering og separasjon av saltene kaliumklorid, kalsiumklorid og natriumklorid til anvendelse i andre industriprosesser, gjennom ReSalt 
  • Benytte CO2 fra industrirøykgass til å stabilisere farlig avfall
  • Utnyttelse av verdiskapingspotensialet i flyveaske og svovelsyre – Askepott
  • Utvikling av nye produkter som i fremtiden kan bli innsatsfaktorer i annen industri, i tett samarbeid med annen industri

Gjenvinning innen ordinært avfall har hovedsakelig fokusert på jordvask, hvor NOAH, sammen med Franzefoss har etablert selskapet FRANO, og er i ferd med å realisere et jordvaskeanlegg på Bånkall utenfor Oslo. Målet er å bli den ledende aktøren innenfor miljøvennlig massehåndtering. Videre fokus er knyttet til forbedringsarbeid i vaskeprosessen, gjennom blant annet SIRKMASS, samt anvendelse av restfraksjonene.

Ta gjerne kontakt med oss for mer innsikt i prosjektene, potensielle samarbeid om utvikling eller andre spørsmål.