Lukk

NOAH setter grønt fotavtrykk

NOAH behandler avfall på en måte som er trygg for omgivelsene og i tråd med samfunnets ønske. Selskapets første bærekraftsrapport viser høye ambisjoner når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp og utvikling av ny teknologi.

NOAH har som mål at virksomheten på Langøya skal være fossilfri innen utgangen 2023, mens det totale klimagassutslippet skal halveres i forhold til 2017-nivå innen utgangen av 2024.

90% av selskapets utslipp kommer fra transport og det er dermed her det største potensialet for reduksjon ligger. Blant tiltakene som er iverksatt er overgang til biogass for biltransport, omlegging fra vei til sjø og optimalisering av fyllingsgrad på lasten, optimalisering av returtransport. I tillegg jobber NOAH med utvikling av bulkskip som er hybride eller går på biogass.

Stadig mer farlig avfall

I fjor håndterte NOAH 938 100 tonn avfall. Dette er restavfall som har oppstått ved forbrenning og energiutnyttelse av avfall fra husholdninger og næringsliv, og ved gjennomføring av større og mindre bygg- og anleggsprosjekter. Avfallet kommer bl.a. fra fremstilling og bruk av helt vanlige produkter som maling, tyggegummi og fiskeboller. Samtidig som at vi forbruker mer, øker antallet stoffer som blir definert som farlig, og der med produseres stadig mer farlig avfall. Samfunnets forventninger til gjenvinning, ombruk og nyttegjøring er imidlertid økende. NOAH tar del i denne utviklingen med en kunnskapsbasert og bærekraftig tilnærming.

Åpen og ansvarlig

For NOAH underbygger bærekraftsrapportering åpenhet og ansvarlighet. Bærekraftsrapporten redegjør for hvordan vi som samfunnsaktør håndterer vår påvirkning på samfunnet rundt oss og hvordan vår virksomhet bidrar til å skape verdier fra et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv.

I 2018 gjennomførte NOAH en analyse av vår miljøpåvirkning gjennom et miljøregnskap. Vi har videre introdusert en ambisiøs miljøpolitikk, som sammen med bl.a. våre etiske retningslinjer bidrar til å tydeliggjøre våre prioriteringer og vår pådriverrolle overfor kunder, leverandører, egne medarbeidere og samfunnet forøvrig. NOAH har som mål at virksomheten på Langøya skal være fossilfri innen 2023. Innen 2024 skal det totale klimagassutslippet være halvert i forhold til 2017-nivå.

Rapporten beskriver NOAHs rolle og fremtidige ambisjoner, og synliggjør selskapets bidrag tilbake til storsamfunnet.

Utvikle nye løsninger

– NOAHs strategi for bærekraftige løsninger betyr at vi må utfordre etablerte og nye «sannheter». Vi må dessuten utvikle nye løsninger i nært samarbeid med våre kunder, fagmiljøene og bransjeorganisasjonene, sier Adm.dir. Carl Hartman.

NOAHs arbeid er inspirert av FNs bærekraftsmål og vi har valgt et sett med mål der NOAH kan bidra mest direkte: Mål 3: God helse, Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Mål 9: Innovasjon og infrastruktur, Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn, Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, Mål 14: Liv under vann, Mål 15: Liv på land og Mål 17: Samarbeid for å nå målene. Vi har valgt å rapportere etter standarden Global Reporting Initiative (GRI), en internasjonalt anerkjent standard for rapportering om økonomiske, miljømessige og sosiale forhold.

Vesentlighetsanalyse

I 2018 utførte NOAH en omfattende vesentlighetsanalyse basert på den internasjonale GRI-standarden. Vesentlighetsanalysen har vært et viktig grunnlag for å prioritere områder der NOAH kan sette mål for samfunnsansvar og bærekraft. Analysen kartlegger interessenters synspunkter på en strukturert måte. Interessentene inkluderer medarbeidere, myndigheter, kunder, leverandører, media og lokalsamfunnet.

I tillegg til de overordnede målene for klimagassreduksjon, har NOAH utarbeidet målsetninger for alle de vesentlige bærekraftstemaene interessentene våre mener vi kan påvirke positivt. Alle målsetningene inngår i organisasjonens mål og handlingsplaner for 2019, mens prestasjon følges opp i kommende bærekraftsrapporteringer.

Du finner hele rapporten til høyre på denne siden.