Close

Bærekraft i NOAH

NOAH behandler avfall på en måte som er trygg for omgivelsene og i tråd med samfunnets ønske. Vi har høye ambisjoner når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp og utvikling av ny teknologi.

NOAH har som mål at virksomheten på Langøya skal være fossilfri innen utgangen 2023, mens det totale klimagassutslippet skal halveres i forhold til 2017-nivå innen utgangen av 2024.

Allerede i 2015 satte NOAH seg et mål om at vi innen 2025 skal gjenvinne en fjerdedel av massene som vi mottar. I 2019 presenterte vi et fremtidsrettet gjenvinningsprosjekt som vil kunne redusere tonnasje av behandlet flyveaske til deponi med over 20 prosent. Målet er å gjenvinne salter til industrielle formål.

Stadig mer farlig avfall

I fjor håndterte NOAH 1 312 513 tonn avfall. Dette er restavfall som har oppstått ved forbrenning og energiutnyttelse av avfall fra husholdninger og næringsliv. Avfallet kommer bl.a. fra fremstilling og bruk av helt vanlige produkter som maling, tyggegummi og fiskeboller og ved gjennomføring av større og mindre bygg- og anleggsprosjekter. Samtidig som at vi mennesker forbruker mer, øker antallet stoffer som blir definert som farlig, og dermed produseres stadig mer farlig avfall. Samfunnets forventninger til gjenvinning, ombruk og nyttegjøring er imidlertid økende. NOAH tar del i denne utviklingen med en kunnskapsbasert og bærekraftig tilnærming.

Åpen og ansvarlig

For NOAH underbygger bærekraftsrapportering åpenhet og ansvarlighet. Bærekraftsrapporten redegjør for hvordan vi som samfunnsaktør håndterer vår påvirkning på samfunnet rundt oss og hvordan vår virksomhet bidrar til å skape verdier fra et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv.

NOAH har gjennomført analyse av vår miljøpåvirkning gjennom et miljøregnskap. Dette for å få bedre oversikt over hvilke aktiviteter og tjenester som har høyest klimagassutslipp. Vi har videre en ambisiøs miljøpolitikk, som sammen med bl.a. våre etiske retningslinjer bidrar til å tydeliggjøre våre prioriteringer og vår pådriverrolle overfor kunder, leverandører, egne medarbeidere og samfunnet for øvrig.

Rapporten beskriver NOAHs rolle og fremtidige ambisjoner, og synliggjør selskapets bidrag tilbake til storsamfunnet.

Utvikle nye løsninger

– Med sikker håndtering som første prioritet, skal vi fortsette å være verdensledende på trygg behandling. Samtidig skal vi bidra til å redusere mengden farlig avfall og forvalte arealene vi påvirker best mulig, sier Adm.dir. Anders Lægreid.

NOAHs arbeid er inspirert av FNs bærekraftsmål og vi har valgt et sett med mål der NOAH kan bidra mest direkte:

Mål 3: God helse

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 14: Liv under vann

Mål 15: Liv på land

Mål 17: Samarbeid for å nå målene.

Vi har valgt å rapportere etter standarden Global Reporting Initiative (GRI), en internasjonalt anerkjent standard for rapportering om økonomiske, miljømessige og sosiale forhold.