Close

Behandlingssted Langøya

Langøya ligger i Holmestrandsfjorden og hører til Holmestrand kommune i Vestfold og Telemark fylke. Øya består av kalkstein fra den geologiske periode kambro-silur, med en alder på 300-400 millioner år. Øya er ca. 3 km lang og 500 m på det bredeste. Området er preget av spesiell flora og fauna, takket være kalkholdig jordsmonn og en temperatur som i løpet av året er noe høyere enn gjennomsnittet på fastlandet.

Kalksteinsbrudd

Det har fra gammelt av vært drevet uttak av kalkstein, og spor av gammel kalkbrenning er påvist. I 1899 begynte et industrielt uttak av kalkstein for bruk i sementproduksjonen på Slemmestad. Langøya var en råstoffkilde helt fram til 1985, da produksjonen av sement ble nedlagt. Fram til da var det blitt tatt ut ca. 45 millioner tonn stein. Resultatet var to kratre på i alt 9.3 millioner kbm. under havnivå. Uttaket av stein har foregått helt ned mot 40 meter under havnivå.

Avfallshåndtering

Etter 1985 har utnyttelsen av Langøya i hovedsak dreiet seg om behandling og sluttdisponering av miljøfarlig avfall, annet uorganisk industrielt avfall, oppgravet grunn og sedimenter. Fra 1994 har det også vært tilført avfall fra andre land, særlig fra Danmark og Sverige.

Alt farlig avfall som mottas på Langøya blir nyttiggjort. Dette skjer ved at avfallet omgjøres til stabilt og miljøtrygt byggmateriale som brukes til å fylle igjen de store kratrene som er skapt gjennom mer enn 100 års kalksteinuttak. NOAHs arbeid på Langøya er derfor også et stort og viktig rehabiliteringsarbeid som er støttet av norske myndigheter.

I lenke til høyre får du en full oversikt over mottatt og behandlet avfall på Langøya i 2019.

Åpningstider

Avfallsmottak er åpent fra 6.45- 13.55 på hverdager og normalt sett stengt alle helligdager.