Close

Langøya

På Langøya mottar og behandler vi uorganiske restfraksjoner fra industri. Vi har to sentrale samfunnsoppdrag; Vi er infrastruktur for å sikre at norsk industri unngår miljøfarlige utslipp fra sin produksjon, og vi restaurerer Langøyas skadede natur fra 100 år med kalksteinsuttak.

Rundt 70 norske industriselskap leverer uorganiske restfraksjoner til Langøya. De største leveransene er tynnsyre fra norsk industri og flyveaske fra forbrenningsanlegg. I tillegg mottar og behandler vi restfraksjoner fra prosess- og produksjonsbedrifter over hele landet.

Restfraksjonene kommer inn med miljøfarlige egenskaper. I prosessanlegget utnytter vi kjemien i forskjellige restfraksjoner slik at sluttproduktet er en filterkake der miljøfarlige egenskaper er kraftig redusert eller fjernet. Vårt mål er å minimere bruk av jomfruelige råvarer, kjemikalier, strøm og vann. Filterkaken blir mekanisk- og kjemisk stabil. Den (har lav utlekking av miljøfarlige stoffer, og) egner seg godt til byggende materiale og til gjenoppbygging av kratrene fra kalksteinsuttaket.

Frakt av masser er vårt største miljømessig fotavtrykk. For å redusere antall tunge kjøretøy gjennom Holmestrand sentrum flytter vi transport fra bil til båt så langt det er mulig. I tillegg flyttes biltransporten over på elektriske, autonome ferjer direkte fra Moss til Langøya; og vi unngår kjøring gjennom sentrum. Vi jobber også med å redusere utslipp av klimagasser gjennom bruk av biodiesel, og innføring av hybridskip for frakt av masser i bulk.

Innfylling av kratrene og oppbygging av Langøyas topografi gjøres gjennom aktiv deponidrift. Driften er underlagt strenge krav regulert av Miljødirektoratet. Det er strenge krav til barrierer for utslipp og overvåkning av utslipp til luft og vann. Som reguleringsmyndighet driver Miljødirektoratet tett oppfølging og tilsyn av NOAHs drift på Langøya.

De restaurerte kratrene topptettes, re-vegeteres og åpnes som friluftsområde tilgjengelig for allmenn bruk. Den nordlige delen av Langøya er åpen med turstier, gapahuk for overnatting, båthavn og en skulpturpark som forteller Langøyas historie. Den nordlige del av øya og langs kysten mot øst er et naturreservat med fredet natur for å verne rike forekomster av fossiler.

Langøya er et av Norges største naturrestaureringsprosjekter. Over det oppfylte området etableres såkalt åpen grunnlendt kalkmark; en artsrik, men sterkt truet naturtype.

Vi har i 30 år mottatt og behandlet restfraksjoner fra industri, og fylt inn kratrene på Langøya. I samarbeid har norsk industri unngått forurensing og leverer restfraksjoner til forsvarlig behandling. Fremover må vi også utnytte ressurser i avfall, og vi må redusere behov for deponi. Vi jobber derfor for å få til gjenvinning og ressursutnyttelse fra det vi tidligere har ansett som avfall. Vår visjon for fremtiden er at Langøya er en naturperle i Oslofjorden, og at vi driver produksjon av sekundære råvarer på Langøyas industriområde.