Close

Hvordan levere

Fra avfallsproblemet har oppstått til det er løst, kan følgende handlingsmønster følges:

NOAH har etablert en kundeportal hvor du som kunde/leverandør kan melde inn nye leveranser, ta ut rapporter på avfall som er levert og se på vedlegg til fakturaene dine. Denne kundeportalen finner du i høyre meny på denne siden.

NOAH forhåndsvurderer alle fraksjoner som tas inn til Langøya. Ønsker du å levere avfall tar du kontakt med en av våre kontaktpersoner innenfor det aktuelle segment. Nedenfor finner du informasjon som er relevant vedrørende leveransen.

NB: Vi gjør oppmerksom på at det papirbaserte systemet for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall er under avvikling. Nettsiden www.avfallsdeklarering.no er allerede tilgjengelig, og vi ber våre kunder ta elektronisk deklarering i bruk snarest. Dette er den mest rasjonelle og presise måten å deklarere på.

www.avfallsdeklarering.no

Dokumentasjonsgrunnlag og basiskarakterisering

Avfallsbesitter er ansvarlig for å dokumentere avfallet i form av analyser, miljørapporter eller andre kjemiske undersøkelser. NOAH har også et eget laboratorium som kan bistå i dette arbeidet. I tillegg til dokumentasjon settes det krav til et basiskarakteriseringsskjema, som kunden er ansvarlig for å fylle ut (lenke til høyre). Denne informasjonen må sendes til NOAH for en forhåndsvurdering.

Logistikkløsninger

For mindre leveranser som kommer med bil til Langøya sørger kunden selv for frakt av massene. Kunden eller transportør ringer selv til NOAHs mottak for å bestille plass på fergen over til Langøya, når mottaksavtalen er på plass. For større prosjekt kan NOAH ta ansvaret for å frakte massene på båt fra aktuell lokalitet. Ta kontakt med markedsavdelingen for å få mer informasjon om alternativene for frakt av masser til Langøya.

Tilbud – priser og leveringsbetingelser

Pris på behandling og frakt, og eventuelle offentlige gebyrer innhentes fra markedsavdelingen. Saksbehandlingen på en henvendelse avhenger av avfallets kompleksitet og mottatt informasjon. For en hurtigere saksbehandling oppfordres kundene til å oversende det som er av tilgjengelig informasjon.

Mottaksavtale

Før leveranse kan skje må det foreligge en mottaksavtale. Mottaksavtalen inneholder et eller flere avtalenummer, som er referansen på avfallet som skal leveres. Øvrig informasjon som pris og betalingsbetingelser er også beskrevet i mottaksavtalen. Avtalenummeret oppgis ved bestilling av plass på ferge, eller ved bestilling av båt.

Deklarering og leveringsdokumentasjon

Alt farlig avfall og NORM avfall som kommer inn til Langøya må deklareres. Avfall deklareres på www.avfallsdeklarering.no .

Deklarasjonsskjema må følge leveransen fra lokaliteten, og fungerer derfor også som transportdokument for farlig gods. For ordinært avfall er det ikke behov for deklarasjonsskjema, men det stilles fortsatt krav til dokumentasjon i form av følgeseddel.

EAL-koder og avfallsstoffnummer

EAL-kode står for den europeiske avfallslisten, og er en sekssifret kode man finner i Avfallsforskiften kap. 11. Denne koden angir avfallets opprinnelse, type og egenskaper. Avfallsstoffnummer er basert på avfallstype eller egenskap. Både EAL-kode og avfallsstoffnummer må oppgis ved basiskarakterisering og ved levering.