Close

Om NOAH

NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulike forurensingsgrad. Gjennom 30 år har NOAH sørget for at miljøgifter fra dette avfallet ikke har havnet i naturen. Massene brukes som byggemateriale for å rehabilitere landskap.

NOAH regnes som en samfunnskritisk aktør fordi deler av norsk industri og skandinavisk energigjenvinning er avhengig av selskapets mottak for å kunne drifte. NOAH spiller en avgjørende rolle for at Norge skal oppfylle premisset i regjeringens sirkulærstrategi om giftfrie kretsløp.

I tillegg til å hindre forurensning, jobber NOAH med å utvikle fremtidens sirkulære løsninger gjennom forskning og utvikling av gjenvinningsløsninger som f.eks. bruk av svovelsyre i gipsproduksjon og flyveaske i betong. Innenfor gjenvinning av salter fra flyveaske har NOAHs Resalt allerede et pilotanlegg som produserer rene salter som industrien etterspør.

Avfall mot avfall

På Langøya utenfor Holmestrand kommer avfallet med høyest forurensningsgrad, såkalt farlig avfall ifølge Avfallsforskriften. 99 % av det uorganiske forurensede avfallet fra norsk industri blir levert til forsvarlig behandling. NOAH er en viktig del av denne infrastrukturen. Hvert år tar NOAH ut 8000 tonn tungmetaller fra disse massene og sørger for at det ikke havner tilbake i kretsløpet. Her blir industrisyre med lav pH blandet med alkalieholding flyveaske (med høy pH) og dette danner en gipsslurry som binder tungmetallene kjemisk. Avfallsgipsen egner seg også til å stabilisere annet uorganisk industriavfall og som byggemateriale for å restaurere Langøyas natur. Langøya rehabiliteres og områdene nord og sør på øya tilbakeføres som friluftsområder for allmennheten. Les mer om rehabiliteringen av Langøya.

Prosessen på Langøya bruker lite vann, energi eller tilsatsmidler, og har et lavt miljømessig fotavtrykk fordi ett avfall behandler et annet avfall. Denne metoden er ifølge EU den beste tilgjengelige teknologien (BAT).

Minimale CO2-utslipp

I Engadalen utenfor Nittedal tar NOAH imot overskuddsmasser med lite forurensning fra byggeprosjekter i Oslo-regionen. Her brukes masser til å fylle opp og stabilisere en rasutsatt ravinedal, som etter oppfylling kan brukes til jordbruk eller næring. Oppfyllingen gjøres med minimale CO2-utslipp ved at anlegget er fossilfritt. NOAH Engadalen møter den store etterspørselen etter gode steder å legge masser fra samfunnskritiske byggeprosjekter. Blant prosjektene som kommer hit er UiOs Livsvitensenter, Fornebubanen og E18-utbyggingen.

I tillegg til å arbeide med massehåndtering, er NOAH deleier i Morrow Batteries og eier av Rekefjord Stone AS. Morrow Batteries skal bygge en giga batterifabrikk i Arendal basert på fremtidens batteriteknologi. I Sokndal produserer Rekefjord Stone høykvalitetsstein til det norske og Europeiske markedet.

Samarbeid om klimaløsninger

NOAH jobber langs hele verdikjeden for å finne gode klimaløsninger for transport og egen drift. Målet er å halvere klimagassutslippene fra egen virksomhet og bidra til at kunder, leverandører og samarbeidspartnere kan kutte i sine utslipp. Foruten samarbeid i bransjen om løsninger som tungtransport på flytende biogass og hybridteknologi for frakteskip, samarbeider NOAH i fora som Vestfold – og Telemark fylkeskommunes klimanettverk, Grønt Skipsfartsprogram og EarthresQue.

Eierforhold og organisering

NOAH er 100% eid av Gjelsten Holding. Selskapet er organisert i en konsernstruktur der Anders Lægreid sitter som konsernsjef med Tove Stuhr Sjøblom som adm.dir. av NOAH Solutions (Langøya) og Egil Solheim som adm.dir. av NOAH Environment (Engadalen og Rekefjord). I tillegg har NOAH en forsknings- og innovasjonsavdeling med ca. 10 ansatte. Se organisasjonskart og nøkkelpersoner.

Som industriaktør og samfunnskritisk virksomhet er NOAH underlagt et strengt HMS-regelverk og beredskapsregime. Selskapet har årlige kriseøvelser på alle driftslokasjoner og samarbeider med vertskommuner og redningsetater. Les mer om NOAHs beredskapsarbeid.