Close

NOAH er et bredt miljø- og ressursselskap

Våre kunder er norske og nordiske industribedrifter og forbrenningsverk samt bygg- og anleggsnæringen. Vi tilbyr våre kunder trygg håndtering av restprodukter og overskuddsmasser. Samtidig restaurerer vi skadet natur.

I vårt datterselskap, Rekefjord Stone AS, produserer vi steinprodukter av høy kvalitet som eksporteres til Europa for bruk i kystsikring, havvindutbygging og asfaltering. Les mer om Rekefjord Stone.

I NOAH har vi et stort og bredt kompetansemiljø som i tillegg til å jobbe med å gi våre kunder og samfunnet trygghet for den behandlingen vi utfører, også bruker mye tid og ressurser på å finne måter å nyttiggjøre ressurser som finnes i industriens restfraksjoner og byggenæringens overskuddsmasser.

Naturrestaurering

På Langøya utenfor Holmestrand har NOAH et avansert behandlingsanlegg hvor vi bruker forurensede restprodukter fra ulike industrier og forbrenningsverk som innsatsfaktorer til å fremstille et stabilt og ufarliggjort materiale som brukes til å gjenoppbygge øya etter mange tiår med kalkuttak. Mye av øya er ferdig rehabilitert og tilgjengeliggjort som et attraktivt rekreasjonsområde for befolkningen.

Prosessen på Langøya er anerkjent for å bruke lite energi, vann og kjemiske tilsatsmidler da NOAH gjennom sin kompetanse og teknologi benytter kjemiske egenskaper i en industris restprodukt til å nøytralisere og stabilisere utfordrende innhold i andre restprodukter.

Fossilfri drift

I Engadalen i Nittedal kommune tar vi imot overskuddsmasser fra byggeprosjekter i Oslo-regionen. Massene kvalitetssikres og benyttes til å fylle opp et dalsøkk som etter ferdigstillelse kan benyttes til jordbruksformål. Dette utføres under strenge reguleringer og krav til rensing av sigevann slik at miljøet rundt ikke skal påvirkes negativt. Våre anleggsmaskiner baseres på fossilfri drift.
I Oslo samarbeider NOAH med Franzefoss om å etablere et jordvaskeanlegg som vil gjenvinne store mengder overskuddsmasser fra utbyggingsprosjekter.

Samarbeid om klimaløsninger

NOAH jobber langs hele verdikjeden for å finne gode klimaløsninger for transport og egen drift. Målet er å halvere klimagassutslippene fra egen virksomhet og bidra til at kunder, leverandører og samarbeidspartnere kan kutte i sine utslipp. Foruten samarbeid i bransjen om løsninger som elektriske sjødroner, tungtransport på flytende biogass og hybridteknologi for frakteskip, etablerer NOAH et kompetansesenter for samarbeid om gjenvinningsløsninger på tvers av verdikjeden.

Eierforhold og organisering

NOAH er 100 prosent eid av Gjelsten Holding. Selskapet er organisert i en konsernstruktur der Anders Lægreid sitter som konsernsjef med Tove Stuhr Sjøblom som adm.dir. i NOAH Solutions (Langøya) og Egil Solheim som adm.dir. i NOAH Environment (Engadalen og Rekefjord). I tillegg har NOAH en forsknings- og innovasjonsavdeling med rundt 10 ansatte.
Se oversikt over nøkkelpersoner her.

Som industriaktør og samfunnskritisk virksomhet er NOAH underlagt et strengt HMS-regelverk og beredskapsregime. Selskapet har årlige kriseøvelser på alle driftslokasjoner og samarbeider med vertskommuner og redningsetater. Les mer om NOAHs beredskapsarbeid.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »