Close

Presse- og samfunnskontakt

NOAH er et fremtidsrettet miljøselskap som har et viktig samfunnsoppdrag med å beskytte mennesker og miljø mot farlige stoffer. Informasjonsdelingen til selskapet foregår gjennom lokale og nasjonale medier og via våre egne kanaler på noah.no, Facebook og LinkedIn.

Vi ønsker å ha en konstruktiv og tett dialog med omverden. Vårt mål er å være en åpen og tilgjengelig organisasjon for pressen, beslutningstagere og allmennheten for øvrig.

• Siste nytt
• Pressemeldinger
• Pressebilder (se under)
• NOAH på Facebook

Introduksjon

Konsernet har ca. 140 ansatte samt ca. 30 innleide. Administrerende direktør er Anders Lægreid. NOAH AS er heleid av Gjelsten Holding AS.

Hovedprosessen i behandlingen er nøytralisering av jernholdig svovelsyre. I denne prosessen nyttiggjøres et annet avfallsprodukt, nemlig flyveaske fra forbrenningsanlegg. Andre tungmetallholdige avfallsstrømmer ledes også inn i nøytraliseringsprosessen, der tungmetallene bindes og avgiftes. Resultatet er en jernholdig gipsslurry. Denne pumpes ned i de to dagbruddene på Langøya, skapt gjennom over 100 år med uttak av kalkstein. Her danner gipsen et fundament som skal være utgangspunktet for rehabilitering og gjenskaping av Langøya slik den fremsto før kalksteinsuttaket.

NOAH mottar farlig avfall og forurensede masser fra Norge og Skandinavia samt mindre mengder fra enkelte andre europeiske land. Behandlingsanlegget er robust og med stor kapasitet.

NOAHs virksomhet har stor miljøbetydning ved at betydelige mengder miljøfarlige stoffer tas ut av kretsløpet. Utslippene fra prosessene har liten negativ påvirkning av miljøet. Øvrig informasjon om selskapet fremgår gjennom andre sider på dette nettstedet.

Pressebilder