Close

Informasjon om beredskap

NOAH har et industrivern som er opplært til å håndtere uhell og eventuelle konsekvenser av disse. Industrivernet har opplæring og utstyr til å håndtere en rekke ulike typer uhell f.eks brann eller personskade fram til ekstern hjelp kan bistå.

Iht krav i ISO 14001, Storulykkeforskriften, Internkontrollforskriften, Arbeidsmiljøloven og våre interne prosedyrer arbeider NOAH målbevisst for å:

  • Unngå uhell
  • Dersom uhell likevel skulle skje, skal konsekvensene være minst mulig

 Følgende prinsipper relatert til kjemikalier følges:

  • Det praktiseres strenge regler for håndtering av farlig avfall
  • Det lagres mindre mengder til enhver tid
  • Kun mindre mengder behandles ad gangen

Risikovurderinger med tilhørende spredningsanalyser viser derfor at det i første rekke er sentrale områder på øya og det nærmeste sjøområdet som blir direkte berørt i tilfellet et uhell.

Som mange andre industribedrifter er NOAHs virksomhet på Langøya underlagt Storulykkesforskriften. Det innebærer enkelt sagt at bedrifter som lagrer eller behandler større mengder kjemikalier med farlige potensialer, skal følge bestemte krav og rapportere til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).