Close

Informasjon om beredskap

NOAH har et industrivern som er opplært til å håndtere uhell og eventuelle konsekvenser av disse. Industrivernet har opplæring og utstyr til å håndtere en rekke ulike typer uhell f.eks brann eller personskade fram til ekstern hjelp kan bistå.

Iht krav i ISO 14001, Storulykkeforskriften, Internkontrollforskriften, Arbeidsmiljøloven og våre interne prosedyrer arbeider NOAH målbevisst for å:

  • Unngå uhell
  • Dersom uhell likevel skulle skje, skal konsekvensene være minst mulig

 Følgende prinsipper relatert til kjemikalier følges:

  • Det praktiseres strenge regler for håndtering av farlig avfall
  • Det lagres mindre mengder til enhver tid
  • Kun mindre mengder behandles ad gangen

Risikovurderinger med tilhørende spredningsanalyser viser derfor at det i første rekke er sentrale områder på øya og det nærmeste sjøområdet som blir direkte berørt i tilfellet et uhell.

Som mange andre industribedrifter er NOAHs virksomhet på Langøya underlagt Storulykkesforskriften. Det innebærer enkelt sagt at bedrifter som lagrer eller behandler større mengder kjemikalier med farlige potensialer, skal følge bestemte krav og rapportere til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Historiske beredskapshendelser

I 1993, tre uker etter at NOAH overtok anlegget fra Norcem, skjedde et utslipp med nitrøse gasser etter at salpetersyre ble blandet med svovelsyre. Stor media-oppmerksomhet og mye uro, ingen påviste skader.

I 1998 opplevde NOAH på Langøya et mindre nitrøst gassutslipp. Med et forbedret prosessanlegg, var volumet betydelig begrenset, og intet potensial for stort utslipp.

I 2004 ble det utviklet hydrogengass som eksploderte etter blanding av avfall som var feil merket. NOAH har installert gassmåling etter dette. Ingen skadet, ingen miljøutslipp, en del materielle skader.

I 2004 selvantente magnesiumspon i et eget vannbasseng som var lagt langt fra prosessanleggene. NOAH tar ikke imot magnesiumavfall lenger. Ingen skadet, intet negativt miljøutslipp, ingen materielle skader.

I 2016 hadde Bilfergen MF Kalkøy et sammenstøt med en lekter fortøyd ved kai på Langøya. Én person ble lettere skadet og kjørt til fastlege. Det ble ikke lekkasjer fra fartøyene. Det var begrensede materielle skader.

I 2018 forårsaket teknisk svikt på en tankbil som losset flyveaske at tanken revnet og deler av den falt på bakken. Flyveaske ble spredt utover et begrenset område. To sjåfører fikk flyveaske på seg og ble rutinemessig brakt til legevakt. Hendelsen fikk ingen miljøkonsekvens.

I 2020 opplevde NOAH et uhell ved lossing av CKD-støv. Utblåsningen ble registrert som en støvsky over Langøya som gradvis løste seg opp over fjorden. Hendelsen resulterte ikke i skader på personer eller ytre miljø.

I mars 2020 satte NOAH krisestab ved utbruddet av korona-epidemien. Målet var å sikre ansattes liv og helse og opprettholde drift som samfunnskritisk aktør. Store deler av norsk industri, fjernvarmesystemet i Sverige og avfallsbehandlingen i Norden er avhengig av NOAHs mottak. Krisestaben var aktivert gjennom hele pandemien.

Når det gjelder NOAHs anlegg i Engadalen har det ikke vært noen alvorlige HMS-hendelser siden oppstarten i 2019.