Close

NOAH gjør industrielle verdikjeder renere

NOAH mottar avfall for behandling, sikring og deponering på Langøya. Skadelige stoffer blir tatt ut av kretsløp og unngår skade på miljø og mennesker. Dette mottaket er en viktig nasjonal ressurs som muliggjør en mer bærekraftig industri gjennom rensing av røykgass fra avfallsforbrenning og sikring av avfallsstoffer fra industriell produksjon.

Krav og reguleringer

Mottak og behandling er strengt regulert gjennom Avfallsforskriften og de tillatelser og rammer som er gitt av miljømyndighetene.
Informasjon om mottak er offentlig tilgjengelig. Nordisk avfall rapporteres detaljert til myndighetene. Alle internasjonale mottak notifiseres og er tilgjengelig på Miljødirektoratets sider.

Rapportert informasjon om mottak og behandling er detaljert per mottak. På denne siden legger vi ut en aggregert oversikt over mottak og behandling av avfall per år. Foreløpig har vi aggregert tall fra 2019 og fremover. På sikt er ambisjonen å digitalisere de tidligere årene.

Avfallsforskriften og tillatelse setter rammene for NOAHs drift:

  • Avfallsforskriftens kapittel 11 definerer kriterier for hva som er farlig avfall og hva som er ordinært avfall; og dermed om avfallet deponeres i OA- eller FA-deponi.
  • Avfallsprodusenten vurderer om avfallets tilfredstiller krav til ordinært eller farlig avfall. NOAH gjør tester og analyser av innhold og utlekkingsegenskaper for sikkert mottak og behandling.
  • Langøyas deponier er kratere etter tidligere kalksteinsuttak. FA-deponi er under kote 0 (havnivå) og OA-deponi over kote 0.
  • Langøya skal restaurerers til topografi nær original utforming. NOAH bruker kun stedlig jord til avslutning. Langøya er Norges største re-naturerings prosjekt.

2020

  • Det ble mottatt totalt ca 1 045 000 tonn avfall til Langøya.
  • Mottaket var fordelt på 15 620 små og store leveranser.
  • Minste leveranse er på 19 kg levert i fat, største leveranse er på 9132 tonn, levert i bulkbåt.