Close

NOAH gjør industrielle verdikjeder renere

NOAH mottar avfall for behandling, nøytralisering og deponering på Langøya. Skadelige stoffer tas ut av kretsløpet for å unngå skade på miljøet og mennesker. Mottaket på Langøya er derfor en viktig nasjonal ressurs som muliggjør en bærekraftig industri gjennom bl.a. rensing av røykgass fra avfallsforbrenning og stabilisering av avfallsstoffer fra industriell produksjon.

Krav og reguleringer

Mottak og behandling er strengt regulert gjennom Avfallsforskriften og de tillatelser og rammer som er gitt av Miljødirektoratet.
Informasjon om mottak er offentlig tilgjengelig, der alt nordisk avfall rapporteres detaljert til myndighetene. Alle internasjonale mottak notifiseres iht. regelverk og er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider.

Avfallsforskriften og tillatelse setter rammene for NOAHs drift

Avfallsforskriftens kapittel 11 definerer hva som er farlig avfall og hva som er ordinært avfall; og dermed hvorvidt avfallet skal deponeres i OA (ordinært avfall) – eller FA (farlig avfall) -deponi. Og det er avfallsprodusenten som vurderer om avfallet tilfredsstiller krav til ordinært eller farlig avfall. Ved NOAHs godt utrustede laboratorium analyseres innhold og utlekkingsegenskaper for sikkert mottak og behandling.

2023

  • Det ble mottatt totalt ca 814 962 tonn avfall til Langøya.
  • Mottaket var fordelt på 13 343 små og store leveranser.
  • Minste leveranse er på 35 kg, største leveranse er på 4 771 tonn, levert i bulkbåt.