Close

Sikring av deponi

Alle moderne deponier er pålagt å ha bunntetting for å hindre at miljøgifter lekker ut i naturen.

På Langøya er det fjellet som er denne bunntettingen. I alt fjell er det naturlige sprekkesoner og for at vi kan være sikre på at fjellet på Langøya er tett, er det utført trykktester rundt hele deponiet. Der hvor det har blitt avdekket naturlige sprekkesoner har fjellet blitt injisert med betong, slik at det har blitt tett.

Bunntettingen hindrer at vannet som har vært i kontakt med avfall ikke lekker ut i sjøen. Vannet samles isteden opp i dreneringssystemene i deponiene og ledes til vannbassenget på øya. Herfra gjenbrukes vannet inn i prosessen. I perioder med mye nedbør kan det bli overskudd av vann i bassenget. Vannet ledes da til renseanlegget som gjør vannet rent nok til at det kan slippes ut i sjøen. Miljødirektoratet har stilt strenge krav til kvaliteten på vannet som slippes ut og vi er pålagt å overvåke innholdet i utslippet og om utslippet påvirker omgivelsene.

Deponiene fylles opp etappevis og komprimeres løpende for å oppnå god stabilitet. Når en del av deponiet er fullt, avsluttes det med et tett lag leire. Leiren er topptettingen til deponiet og hindrer at nedbør kan trenge inn i avfallet. Når vann ikke kan trenge inn i avfallet, vil heller ikke uønskede stoffer kunne lekke ut av deponiet. Topptettingen er den for alltid sikringen til deponiet. For at leiren skal forblir tett i alle år fremover, legges det på et beskyttelseslag av kalkstein som hindrer at leiren sprekker opp på grunn av tele eller tørke. På toppen av kalksteinen legges det på et tynt lag med stedlig jord som gir det rette vekstgrunnlaget for de sjeldne plantene vi har på Langøya.

Overvåking

Deponiovervåking

For å kontrollere deponiene tas det prøver av drensvannet og grunnvannet på Langøya. Prøvene analyseres for innhold av metaller, organiske miljøgifter og radionuklider. Prøvetaking og analyse gjøres både av NOAH og eksternt akkreditert personell/laboratorier og resultatene rapporteres årlig til Miljødirektoratet. Overvåkingsresultatene viser at deponiene på Langøya er en sikker plass for lagring av stoffer vi ønsker å ha ut av kretsløpet.

Resipientovervåking (sjøen rundt Langøya)

For å kontrollere om utslipp av renset vann påvirker sjøen rundt Langøya tas det jevnlig prøver av sjøvann, sedimenter og blåskjell. Prøvetakingen utføres av eksternt personell og prøvene analyseres ved akkreditert laboratorier. Rapportene kan leses i sin helhet i link. Overvåkingsresultatene viser at deponiene på Langøya ikke påvirker sjøen rundt negativt.

Utslipp luft

Miljødirektoratet har i utslippstillatelsen pålagt NOAH å ha rutiner som sikrer at alle utslipp til luft holdes på et minimum, og at det ikke forekommer utslipp som kan skade mennesker eller miljø.

Avgasser fra produksjonsprosesser med potensiale for støvutslipp måles regelmessig. I utslippstillatelsen er det satt spesifikke krav til støvkonsentrasjonen i disse avgassene. Tidligere hadde NOAH også krav i utslippstillatelsen når det gjaldt konsentrasjon av kvikksølv (Hg) fra disse avgassene, men dette kravet ble av Miljødirektoratet tatt ut av utslippstillatelsen da det over tid ble målt at dette ikke var en utfordring.

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser, fra utearealer, områder for lossing/lasting som kan skade eller være til ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. NOAH har siden 2018 utført målinger av diffuse utslipp regelmessig, og finner svært lave konsentrasjoner.