Close

Energi

Avfallsfraksjonene fra et avfallsforbrenningsanlegg består av flyveaske, filterkaker, gips og bunnaske som inneholder tungmetaller og andre miljøgifter. NOAH har utviklet en unik behandlingsmetode for disse avfallsfraksjonene.

Energiavfall

NOAH mottar store mengder svovelsyre som i blanding med askefraksjoner danner en gips. Denne gipsen benyttes som byggemateriale for rehabilitering av Langøya. Denne prosessen hvor man benytter to avfall til å nøytralisere hverandre hvor sluttproduktet blir et byggemateriale, er av myndighetene i alle nord-europeiske land (utenom Sverige) klassifissert som en R-prosess (recovery).

NOAHs kunder kan derved henvise til en behandlingsform for sitt avfall, som har en gjenvinningsstatus.

Askefraksjoner mottas fra hele nord-europa og utgjør pt. mer enn 300 000 tonn per år.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »