Close

Industri

NOAH mottar store mengder restavfall fra ulike industrivirksomheter. Dette er restprodukter fra aluminiumproduksjon, galvanisk-, metallurgisk-, kjemisk-, farmasøytisk- eller annen industri.

Produksjonsavfall

Betydelige mengder kommer fra industrielle renseanlegg for uorganisk avfall. Avfallstypene kan være i både fast, støvform men også flytende så lenge TOC’en, organiske nedbrytbare andel, ikke overskride for farlig avfall 1% og for ikke farlig avfall 5%. Bedriftene har ofte tidligere deponert dette avfallet på egne deponier. Siden kravene til deponiene, ikke minst overvåking, etterkontroll og etterdrift blir mer og mer krevende går flere indutribedrifter over til å velge NOAH som deponiløsning. Dette sparer industribedriftene for unødvendige fremtidige bekymringer og ikke minst uforutsette kostnader. Dette blir stadig en mindre god løsning idet forskriftene setter strengere krav til deponering. Økonomi og hensiktsmessighet ved egen-deponering har også motivert bedriftene til å velge andre løsninger.

NOAHs kundetilbud innenfor mottak og behandling av produksjonsavfall gir betydelige fordeler, og representerer en fremtidsrettet og miljøsikker løsning for industriene. Løsningene innebærer at NOAH overtar det totale og endelige ansvaret for de avfallsfraksjoner som mottas. Derved unngår kunden fremtidige problemstillinger knyttet til avfallet.

Behandlingsmåten tilpasses det aktuelle produksjonsavfallets beskaffenhet og kjemi slik at avfallet omdannes til stabil form. Dette skjer ved prosesser hvor avfallet utreageres, nøytraliseres eller immobiliseres på annen måte før endelig stabilisering i gipsdeponiet.

Logistikkostnader er en vesentlig faktor ved bortskaffelse av industriavfall enten det er fra et internt deponi eller fra den løpende produksjon. Derfor tilbyr NOAH meget kostnadseffektive transportløsninger sjøveis. Skipene er tilpasset ustabilisert produksjonsavfall slik at også massene med et høyere væskeinnhold kan transporteres.

I kategorien produksjonsavfall inngår også behandling av de fleste kvikksølvforbindelser, utstyr og rivemasser kontaminert med kvikksølv. NOAH har i samarbeid med Norges geotekniske institutt (NGI) og Universitetet i Oslo (UiO) utviklet en unik metode for stabilisering av avfall kontaminert med kvikksølv.

Syrer og baser

NOAH mottar alle typer uorganiske syrer og baser fra galvanoindustrien, overflatebehandling og kjemisk industri. Dette er avfallsprodukter som inneholder salter, tungmetaller og andre forurensninger.

Syrer og baser kan mottas i alle konsentrasjonsområder. med unntak av flussyre der øvre grense er 20 %. Denne avfallsfraksjonen kan leveres pr. bil eller skip. Store mengder kan leveres som bulkleveranser. NOAH er i stand til å tilpasse seg kundens ønsker og behov hva gjelder emballasje, tonnasje, leveringsfleksibilitet og logistikk.

Forurensninger med spesielt farlige stoffer som cyanid og andre reaktive stoffer, behandles særskilt ved effektiv nedbryting av de helseskadelige komponentene. Dette skjer ved oksydasjon, nøytralisering og utfelling. Behandlingen innebærer nøytralisering og - for svovelsyre - dannelse av gips.

NOAH mottar betydelige mengder gjennom farlig avfallsoperatørene og direkte fra store deler av norsk galvanoindustri. Både fra land- og sjøbasert oljeindustri mottas syrer og baser. Avfettingsvæsker, spylevann og nøytrale oppløsninger som ofte inneholder salter eller andre miljøfarlige stoffer mottas og behandles på linje med syrer og baser.

Diverse uorganisk farlig avfall

Behandlingsløsningene på Langøya er solide og fleksible. Dette muliggjør mottak av et bredt spekter av fast og flytende uorganisk farlig avfall. Grenseverdi for mottak ligger på en TOC, organisk nedbrytbar, verdi på 1% for farlig avfall og 5% for ikke farlig avfall.

Våre kjemikere og laboratoriepersonell har kompetanse til å velge behandlingsløsning også for spesielt kompliserte avfallsfraksjoner slik som eksempelvis laboratoriekjemikalier og farlig avfall med ukjent opprinnelse og sammensetning.

NOAH har tillatelse fra Statens strålevern til mottak av radioaktivt avfall under unntaksgrensen i Strålevernforskriften.

Diversekategorien omfatter leveranser fra innsamlerapparatet samt mindre industrivirksomheter slik som:

 • Restfraksjon fra vakuuminndamping av flytende avfall
 • Restprodukter fra materialgjenvinning som for eksempel batterislagg fra blybatterier
 • Kalk, sement, veisalt, kaustik soda
 • Svovel
 • Metallhydroxidslam
 • Diverse utsorterte varer fra feilproduksjon, lager m.v.
 • Tilsatsstoffer som ikke kan ombrukes i produksjonen eller på annen måte nyttiggjøres industrielt
 • Slagg og slam fra kjemiske renseanlegg
 • Cyanider
 • Aktivt kull fra renseanlegg
 • Blåsesand, både farlig og ikke farlig avfall
 • Lithium- og småbatterier som ikke kan gjenvinnes

Mottak av diversekategorien farlig avfall omfatter faste og flytende fraksjoner fra industri, kommuner, innsamlere og offentlige institusjoner.

Utvalgte prosjekter og kunder

 • Hydro Aluminium (avfall fra elektrolyseceller, katodeavfall, filterstøv, rivningsmasser)
 • Sør-Norge Aluminium (avfall fra elektrolyseceller, filterstøv)
 • Eramet (slam fra renseanlegg, kvikksølvforurenset avfall)
 • Cheminova (fosfatholdig slam fra renseanlegg)
 • Borregaard (diverse industriavfall)
 • Peterson & Sønn (diverse industriavfall)
 • Rockwool (filterstøv)
 • Stena Aluminium (filterstøv)
 • SAKAB (salter og industriavfall)
 • Kubikenborg Aluminium (avfall fra elektrolyseceller)
 • Kronos Titan (svovelsyre)
 • Borregaard (svovelsyre, hypokloritt)
 • Sandvik (svovelsyre)