Close

Industri

NOAH mottar store mengder restavfall fra ulike industrivirksomheter. Dette er restprodukter fra aluminiumproduksjon, galvanisk-, metallurgisk-, kjemisk-, farmasøytisk- eller annen industri.

Produksjonsavfall

Betydelige mengder kommer fra industrielle renseanlegg for uorganisk avfall. Avfallstypene kan være i både fast, støvform og flytende form.

NOAHs kundetilbud innenfor mottak og behandling av produksjonsavfall gir betydelige fordeler, og representerer en fremtidsrettet og miljøsikker løsning for industriene. Løsningene innebærer at NOAH overtar det totale og endelige ansvaret for de avfallsfraksjoner som mottas. Derved unngår kunden fremtidige problemstillinger knyttet til avfallet.

Behandlingsmåten tilpasses det aktuelle produksjonsavfallets beskaffenhet og kjemi slik at avfallet omdannes til stabil form. Dette skjer ved prosesser hvor avfallet utreageres, nøytraliseres eller immobiliseres på annen måte før endelig stabilisering i gipsdeponiet.

Logistikkostnader er en vesentlig faktor ved bortskaffelse av industriavfall enten det er fra et internt deponi eller fra den løpende produksjon. Derfor tilbyr NOAH meget kostnadseffektive transportløsninger sjøveis. Skipene er tilpasset ustabilisert produksjonsavfall slik at også massene med et høyere væskeinnhold kan transporteres.

Syrer og baser

NOAH mottar alle typer uorganiske syrer og baser fra overflatebehandling og kjemisk industri. Dette er avfallsprodukter som inneholder store mengder tungmetaller som må stabiliseres på en miljøsikker måte.

Syrer og baser kan mottas i alle konsentrasjonsområder med unntak av flussyre der øvre grense er 0,1 % og organiske syrer. Disse avfallsfraksjonene kan leveres pr. bil eller skip. NOAH er i stand til å tilpasse seg kundens ønsker og behov når det gjelder tonnasje, leveringsfleksibilitet og logistikk.

Diverse uorganisk farlig avfall

Behandlingsløsningene på Langøya er solide og fleksible. Dette muliggjør mottak av et bredt spekter av fast og flytende uorganisk farlig avfall.
Våre kjemikere har kompetanse til å velge behandlingsløsning også for spesielt kompliserte avfallsfraksjoner med ukjent opprinnelse og sammensetning.
NOAH har tillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet til mottak av radioaktivt avfall under unntaksgrensen i Strålevernforskriften.
Diversekategorien omfatter leveranser fra innsamlerapparatet samt mindre industrivirksomheter slik som:

  • Restfraksjon fra vakuuminndamping av flytende avfall
  • Kalk, sement, veisalt, kaustik soda
  • Metallhydroksidslam
  • Diverse utsorterte varer fra feilproduksjon, lager m.v.
  • Tilsatsstoffer som ikke kan ombrukes i produksjonen eller på annen måte nyttiggjøres industrielt
  • Slagg og slam fra kjemiske renseanlegg
  • Aktivt kull fra renseanlegg
  • Blåsesand, både farlig og ikke farlig avfall

Mottak av diversekategorien farlig avfall omfatter faste og flytende fraksjoner fra industri, kommuner, innsamlere og offentlige institusjoner.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »