Close

NOAH forlenger mottaket av flyveaske på Langøya til 2030 og intensiverer sin satsning på gjenvinningsløsninger

NOAH har besluttet å bygge et av-vanningsanlegg på Langøya. Det betyr behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall til 2030 og muliggjør gjenvinning fra deler av fraksjonene.

«Dette sikrer en trygg og miljøvennlig behandling og gir oss langsiktighet til å utvikle løsninger for tiden etter 2030», sier konsernsjef i NOAH Anders Lægreid.

Investeringsbeslutningen om et av-vanningsanlegg sikrer mottakskapasitet av flyveaske, svovelsyre og annet industriavfall på dagens nivå frem til 2030.
«Vi sørger for å gi Norge behandlingskapasitet og sikrer med det trygghet for industrien og en trygghet for befolkningen for at reststoffer fra avfallsforbrenning og industriproduksjon ikke fører til forurensing», sier konsernsjef i NOAH Anders Lægreid.

Ledende kompetansemiljø

Investeringen er på 300 millioner kroner i et anlegg som presser vannet ut av gipsen i behandlingsprosessen som ufarliggjør avfallet. Slik produseres tørr gips som egner seg som byggeelementer til siste del av rehabiliteringen av kalksteinskratrene på Langøya. Utviklingen av det byggende produktet har kommet som følge av prosessforbedringer over år. Løsningen kommer som svar på Miljødirektoratets anmodning om å finne trygge behandlingsløsninger for Norge for disse fraksjonene. Les om søknaden her.

«Filterpressen tar oss et viktig steg i retning av å gå fra å være et avfallsselskap til å bli et produktselskap med Holmestrand som et kraftsenter for sirkulære løsninger for industriens restfraksjoner. Her har vi ett av Europas ledende kompetansemiljøer innen behandling og utnyttelse av flyveaske og andre industrifraksjoner», utdyper Lægreid.

Muliggjør gjenvinning

Det nå godkjente fabrikkbygget på Langøya muliggjør gjenvinning av flyveaske og svovelsyre til salgbare produkter.

En kammerfilterpresse er sentral i samtlige av gjenvinningsteknologiene NOAH og samarbeidspartnere jobber med. Selskapet vil nå intensivere utviklingen av pågående utviklingsløp for gjenvinningsløsninger. De mest aktuelle er gjenvinning av rene salter fra prosessvannet (ReSalt), utvikling av sement- og betongprodukter med innslag av flyveaske, gjenbruk av CO2 fra røykgass (Carbontech) og produksjon av ren gips fra svovelsyre. NOAH planlegger å starte et forprosjekt for vårt saltgjenvinningskonsept (ReSalt) i 2023. ReSalt, som er utviklet av NOAH har vist at vi kan oppnå svært høy foredlingsgrad av industrisalter som er sterkt etterspurt i markedet.

«Dette er spennende utviklingsløp der vi allerede har kommet langt. NOAH har 10 fulltidsansatte på FoU, og vi jobber tett med bransjeaktører og forskere fra inn- og utland, med mål om å drastisk redusere mengden som må sluttdisponeres. Vi har jobbet med dette over flere år, men langsiktigheten vi nå har fått, gir betydelig økt kraft for å få dem realisert,» sier Lægreid.
Han understreker at en ansvarlig behandling også i fremtiden vil innebære noe behov for lagring i deponi. Les mer om NOAHs gjenvinningsprosjekter.

Nordisk løsning med lavt fotavtrykk

NOAH utgjør en viktig del av det nordiske avfallsbehandlingssystemet. En stor andel norsk husholdningsavfall sendes til Sverige for varmeproduksjon, som er en viktig bærebjelke i den svenske energimiksen. Tilbake får vi flyveasken som igjen brukes i nøytraliseringsprosessen og bidrar til å rehabilitere Langøya på en trygg og sikker måte.

«Det Nordiske systemet gir store nok volum til å få spesialisering og effektivitet. Vi får utnyttet avfallet fra deg og meg maksimalt gjennom først å produsere varme og deretter bruke en avfallsfraksjon (flyveaske) til å nøytralisere og ufarliggjøre en annen (svovelsyre) fremfor å bruke jomfruelige råvarer som kalk. Prosessen på Langøya er gjerrig både på energi, vann og kjemikalier. Så dette er en god miljøløsning vi nå kan videreføre, og det muliggjør en trygg gjenoppbygging av Langøya til den formen den hadde før kalkuttaket startet for over hundre år siden» sier Anders Lægreid.

Energisituasjonen i Skandinavia

Det er beregnet at energigjenvinningsindustrien kan erstatte ca 12% (energiekvivalent) av russisk gass til Europa. Flyveaske vil i uoverskuelig fremtid øke i volum og vil trenge en sikker og miljøforsvarlig behandlingsløsning.
«NOAH har i over 20 år vist at vi kan ivareta en forsvarlig og trygg løsning for flyveaske. I de øvrige nordiske landene er det også flere initiativer på gang for å håndtere flyveaske. Det ser vi på som positivt og spennende. Konkurranse fremmer innovasjon og gir kundene større trygghet. Vi er sikre på at bransjen sammen vil kunne håndtere flyveaske på en ansvarlig måte i fremtiden,» sier Lægreid.

Restaurering av Langøya

Tidsplanen for ferdig rehabilitering av Langøya følger opprinnelig plan.
«Forskjellen med en filterpresse er at vi kan benytte det tørre gipsproduktet til ferdigstilling av øykroppen fremfor ulike ordinære masser. Dette gir et homogent byggeelement og sikrer store nok volum til å ferdigstille til fristen i 2034,» sier Adm.dir i NOAH Solutions, som har driftsansvaret på Langøya, Tove Stuhr Sjøblom.
85 prosent av øya tilbakestilles som et friluftsområde med rikt artsmangfold og tilrettelagt for overnatting, båtliv og uteaktiviteter. I løpet av de nærmeste årene vil NOAH bygge en båthavn med ca 30 båtplasser på nordenden av Langøya. De resterende 15 prosentene av øya, midtpartiet, er regulert til industriformål, og vil kunne utvikles til et knutepunkt for gjenvinningsaktiviteter i fremtiden. Les mer om naturrestaureringen av Langøya.