Close

Kan forlenge Langøyas levetid til 2030

NOAH søker om endring i tillatelsen for å forlenge behandlingen av uorganisk farlig avfall på Langøya.

25. mai sendte miljø- og ressursselskapet NOAH Solutions AS søknad til Miljødirektoratet om sluttbehandling av stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall i deponiet for ordinært avfall i Sydbruddet på Langøya. Skissert løsning er et resultat av prosessforbedringer, den er trygg og i tråd med etablert praksis i Norge og krav i Avfallsforskriften.

Teknologiutvikling og prosessforbedring

Om søknaden blir godkjent kan tiltaket sikre Norge trygg sluttbehandling av uorganisk farlig avfall frem mot 2030. Det betyr også at kompetansemiljø og arbeidsplasser i Holmestrand opprettholdes og videreutvikles. Omsøkt endring vil ikke ha betydning for avslutningen av deponiene på Langøya.

Gjennom flere års teknologiutvikling og prosessforbedring har NOAH lykkes med å behandle avfallet, slik at det tilfredsstiller kriteriene for stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall. Behandlet farlig avfall som oppfyller disse kriteriene, kan ifølge Avfallsforskriften deponeres sammen med ordinært avfall.
I juni 2020 mottok NOAH og Terrateam AS i Mo i Rana en henvendelse fra norske miljømyndigheter (Miljødirektoratet) om å utrede mulighetene til å forlenge mottakskapasiteten for uorganisk farlig avfall. Søknaden er en respons på denne henvendelsen.

Kompetanse og teknologi

Konsernsjef Anders Lægreid er opptatt av samfunnsnyttig utnyttelse av deponivolumet på Langøya, og at NOAH fortsatt kan ta imot norsk industriavfall, flyveaske og andre restfraksjoner fra norske og skandinaviske forbrenningsanlegg frem til 2030.
– Samtidig som vi fortsatt tar miljøfarlige stoffer ut av sirkulasjon arbeider våre innovasjons- og kompetansemiljøer med å finne hvilke løsninger NOAH skal tilby sine kunder etter 2030, sier Lægreid.

Han vektlegger at NOAH er trygge på at løsningen er forsvarlig, og optimistisk når det gjelder å få tillatelse fra Miljødirektoratet.
– Avfallsforskriften åpner for sluttbehandling av ikke-reaktivt stabilt farlig avfall på deponi for ordinært avfall, og dette er allerede praksis flere steder i landet. Vi har lykkes med å produsere en gips som oppfyller kravene for samdeponering av behandlet farlig avfall med ordinært avfall fordi vi har bygget opp en unik kompetanse og et tungt teknologimiljø i Norge. Kompetansen er vår fremste verdi. . Vi bruker vår kunnskap og erfaring til å løse en samfunnsutfordring og kunne tilby kundene våre en trygg og god mottaksløsning, til 2030, sier Lægreid.

Prosessen videre

Søknaden er nå sendt fra NOAH til Miljødirektoratet som vil behandle saken. I slike søknadsprosesser er det vanlig at Miljødirektoratet etterspør mer informasjon og eventuelle utdypinger før søknaden ansees som komplett. Dette vil kunne medføre at endelig søknad til offentlig høring kan bli noe justert.

Lenke til NOAHs søknad øverst til høyre.