Close

Naturperlen Langøya

Når man kommer østfra med båt mot Langøya, er det forbausende å se at naturen er praktisk talt uskadd. Mange års industrivirksomhet har ikke ført til vesentlige inngrep langs østkysten eller i de to endene av Langøya.

I nord finnes riktignok spor etter det nedlagte kalksteinsbruddet fra årene 1899 – 1910, men dette området er i det vesentlige gjengrodd med ny skog. Dessuten finnes det fremdeles rike forekomster av forsteininger, planter, insekter og fugler.

Fra midten av 1980-årene ble en rekke områder i Norge vernet på grunn av sin spesielle natur. På Langøya ønsket Miljøverndepartementet å opprette et naturreservat. I tillegg har NOAH skilt ut to mindre deler av industriområdet til friområder.

Langøya naturreservat

Ved kongelig resolusjon av 15. januar 1988 ble det fredet et område på ca. 215 dekar som dekker hele østkysten samt nord- og sørenden av Langøya. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter med tilhørende kalkkrevende vegetasjon. Det er Fylkesmannen i Vestfold, Miljøvern avdelingen som overvåker fredningsbestemmelsene.

Friområdene

Det er to områder som er regulert til friområder. Disse benevnes friområde sør og friområde nord.

Kommunen disponerer også de midler som hvert år overføres fra NOAH til bruk for friluftsformål. Skjærgårdstjenesten har ansvaret for tilsyn og henting av søppel.

Friområde sør ligger på vestsiden av øya, nesten helt ned til sørspissen. Området er tilrettelagt med molo for et mindre antall småbåter.

Området er tilrettelagt for dagsturer, men overnatting er ikke tillatt. Det er gode muligheter for bading og soling.