Close

Naturperlen Langøya

Langøya har en unik flora og fauna. Nå rehabiliteres de gamle kalksteinsbruddene og områdene blir tilbakeført til naturlandskap med vekstgrunnlag for sjeldne arter.

Over 130 års industrivirksomhet har ikke ført til vesentlige inngrep langs østkysten eller i de to endene av Langøya. Her finnes 400 millioner år gamle fossiler, kulturminner fra den før-industrielle tida og på det re-vegeterte området vokser sjeldne blomsterarter som flueblom og blåbringebær. Langøya er også rik på fugleliv og insekter. (les mer i lenkene).

Verneområde

Fra midten av 1980-årene ble en rekke områder i Norge vernet på grunn av sin spesielle natur. På Langøya ønsket Miljøverndepartementet å opprette et naturreservat. I 1988 ble det fredet et område på 215 dekar som dekker hele østkysten samt nord- og sørenden av Langøya. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter med tilhørende kalkkrevende vegetasjon. Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som overvåker fredningsbestemmelsene.

Friområdet

I tillegg har NOAH skilt ut to mindre deler av industriområdet til friområder. Det er to områder som er regulert til friområder. Disse benevnes friområde sør og friområde nord.

Holmestrand kommune disponerer også midler som hvert år overføres fra NOAH til bruk for friluftsformål. Skjærgårdstjenesten har ansvaret for tilsyn og henting av søppel.

Friområde sør ligger på vestsiden av øya, nesten helt ned til sørspissen. Området er tilrettelagt med molo for et mindre antall småbåter.
Området er tilrettelagt for dagsturer, men overnatting er foreløpig ikke tillatt. Det er gode muligheter for bading og soling. NOAH tilbyr vanligvis noe båttransport ut til Langøya for innbyggere i løpet av sommeren.