Close

Naturperlen Langøya

Langøya har en unik flora og fauna. Nå rehabiliteres de gamle kalksteinsbruddene og områdene blir tilbakeført til naturlandskap med vekstgrunnlag for sjeldne arter.

NOAH har driftet behandlingsanlegget på Langøya i mer enn 30 år. Deponiarealet i nord er i ferd med å fylles opp, og store deler av dette er allerede tilbakeført til friluftsområde med fri tilgang for allmennheten. Søndre del av øya vil om noen år også tilbakeføres til friluftsområde.

Vi legger vekt på at Langøya skal tilbakeføres til glede for innbyggerne i Holmestrand og andre besøkende. Før avslutningsarbeidene i nord startet, har det vært fri bruk av de gamle friområdene både i nord og syd på øya. Disse to friområdene utgjør i alt et areal på ca. 50 mål, og vi har lagt til rette for tilkomst via to mindre brygger/moloer, og etablert fiskeplass tilpasset bevegelseshemmede.

Gjennom kravene fra myndighetene er vi pålagt å etablere et toppdekke som ivaretar behovet for miljøsikker avslutning. Samtidig skal vi gjenskape «øyas naturlige vegetasjon og økologi i den grad dette er hensiktsmessig og miljømessig forsvarlig».

Etter vårt syn er ikke oppfyllelse av kravene i tillatelsen nok for å gjøre Langøya til den attraksjonen som både vi, kommunen og kommunens innbyggere ønsker. Vi har derfor valgt å legge våre ambisjoner for avslutningen og tilgjengeliggjøringen på et høyere nivå.

Ved utarbeidelse av planene for utforming og etterbruk av deponiarealene, la vi ned betydelige ressurser for, sammen med eksterne fagmiljøer, å finne frem til en terrengutforming som ivaretar ønsket om i størst mulig grad tilbakeføre øya til opprinnelig terrengprofil uten at dette gikk på bekostning av miljømessige krav. Topptettingen er robust utformet for å motstå påkjenningene fra vær, vind og klimaendringer i et langsiktig perspektiv. I landskapsutformingen er det i tillegg lagt vekt på funksjonalitet og estetikk. Bruk av stedegne masser i toppsjiktet stimulerer til naturlig revegetering med stedlige arter. De senere årene har vi hver sommer gjennomført omfattende luking av uønskede arter på tilbakeførte arealer for å fremme den ønskede revegeteringen. Dette arbeidet har gitt gode resultater.

I nord har vi bygd et nett av stier. Stiene skal gjøre det lett for publikum å ta seg fram, samtidig som bruk av stiene vil redusere belastningen på vegetasjonen utenfor disse stiene. Gangveier er utformet etter prinsippet for universell utforming uten krevende stigningsforhold, slik at det skal være mulig for alle lag av befolkningen å komme seg rundt og ta del i det som Langøyas berggrunn og natur har å by på.

Geologien på øya er en del av Oslo-feltet, og kalksteinen på øya inneholder mange fossiler. Dette ble svært tydelig etter at vi ryddet strandsonen vest for de tilbakeførte arealene. I tillegg finnes det geologisk interessante forkastningssoner. I nord har vi valgt å la deler av fjellkanten mot øst stå. Oppstikkende fjell er sikret, slik at det er trygt å ferdes inn til den oppstikkende fjellkanten for å ta den interessante geologien i nærmere øyesyn.

Før åpningen av de første arealene for publikum i 2017, bygde vi «Tordenskjolds krutthus» etter oppfordring fra historielaget. Krutthuset er godt synlig sentralt i nordre del, og fungerer som et attraktivt utsiktspunkt. I etterkant har vi anskaffet og plassert ut skulpturer, som symboliserer livet og industriutviklingen på Langøya i et historisk perspektiv. Vi har også startet en planprosess med kommunen for å etablere en gjestebåthavn. En slik havn vil bedre tilgjengeligheten.

Vi vil fortsette vårt arbeid med å tilbakeføre Langøya til allmennhetens bruk, samtidig som vi legger vekt på at Langøyas helt spesielle geologi og flora gjøres tilgjengelig. Parallelt ønsker vi å bidra til at Langøyas industrihistorie ikke blir glemt.