Close

Utslipp til vann pr. april 2016

I april ble det pumpet 48.724 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden. Nedbørsmengden i mars var 66 mm som er 22 mm over normalen på 44 mm. Dette gir 41.910 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2016 akkumulert pr. april vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.

Statusrapport vann april 2016-2