Close

Revidert driftsplan for Sydbruddet

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt forslag til revidert driftsplan fra NOAH for Sydbruddet på Langøya.

Uttaksområdet som omfattes i den reviderte driftsplanen er arealet beskrevet som «etappe 3» i driftsplanen for Sydbruddet, som ble godkjent av Bergvesenet i oktober 2005.

I tråd med tidligere planer og vanlig praksis har NOAH sendt revidert driftsplan til Direktoratet for Mineralforvaltning. Denne er nå sendt videre på høring til blant annet Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold.

Det økte volumet sikrer deponikapasiteten for den siste etappen i farlig avfallsdeponiet på Langøya. Tiltaket vil gjennomføres i henhold til gjeldende områdereguleringsplan for Langøya som ble vedtatt av Re kommune i september 2011, samt i tråd med gjeldende konsesjon fra Miljødirektoratet.

Uttak av masser er tenkt ferdigstilt i løpet våren 2019. Etter at deponeringen er avsluttet, skal området rehabiliteres og i all hovedsak tas i bruk som allment tilgjengelig friluftsområde. Dette i samsvar med krav fra forurensningsmyndighetene og i henhold til detaljreguleringsplanen som ble vedtatt av Re kommune i desember 2015.