Close

Revidert driftsplan for Sydbruddet godkjent

Direktoratet for mineralforvaltning godkjenner NOAHs forslag til revidert driftsplan for Sydbruddet på Langøya.

Det går frem av et brev fra Direktoratet for mineralforvaltning til NOAH datert onsdag 4. juli.

– Tiltaket er i tråd med NOAHs industrielle ambisjoner og gjør at NOAH kan tilby industrien og oss forbrukere en sikker løsning for å håndtere farlig avfall også i en periode etter 2022., sier prosjektdirektør Egil Solheim i NOAH.

Direktoratet for mineralforvaltning presiserer i godkjenningen at den reviderte driftsplanen for Sydbruddet ikke er en søknad om ny og utvidet driftstillatelse for bruddet, men innenfor gjeldende tillatelser og kommunale vedtak.

Ingen økt transport gjennom sentrum

Steinmassene fra fjelluttaket i Sydbruddet skal transporteres ut fra Langøya på båt eller lekter. Uttaket og transporten av massene vil dermed ikke føre til økt veitrafikk for lokalbefolkningen.

– Tiltaket medfører ingen konsekvenser for trafikkbelastningen i Holmestrand sentrum. Transporten til sjøs vil kun skje på virkedager, sier Solheim.

Uttak av massene er tenkt ferdigstilt i løpet våren/sommeren 2019, hvorav majoriteten skal brukes til miljøprosjektet i Gilhusbukta i Drammensfjorden. Videre skal noe av massene brukes til rehabilitering av  Langøya.

Tilbakeføring i 2034 står fast

NOAH har fra før tillatelse fra Miljødirektoratet til å deponere farlig avfall i Sydbruddet til 2026 og ordinært avfall til 2029. Innen 2034 er planen at det aktuelle området skal være tilbakeført til friluftsformål.

– Etter at deponeringen er avsluttet, skal Sydbruddet rehabiliteres og i all hovedsak tas i bruk som allment tilgjengelig friluftsområde. Dette er i samsvar med kravene fra forurensningsmyndighetene og i henhold til detaljreguleringsplanen som ble vedtatt av Re kommune i desember 2015, sier Solheim.

Oppdateringen av driftsplanen omfatter et areal på 22,3 dekar og et totalt uttaksvolum på omtrent en million kubikkmeter. Første transporten med lekter er forventet første uken av august.

For mer informasjon

Vennligst kontakt:
Prosjektdirektør i NOAH, Egil Solheim
+ 47 415 63 787 / egil.solheim@noah.no