Close

NOAH drifter som normalt

NOAH er i full beredskap med mål om å opprettholde innhenting, mottak og behandling av farlig avfall gjennom korona-utbruddet. NOAHs drift er en kritisk samfunnsfunksjon.

NOAHs mottak av farlig avfall og drift på Langøya går som normalt, dog under et strengt smittevernregime som løpende kommuniseres til ansatte, underleverandører, transportleverandører og andre berørte parter. Det vil si at flyveasken blir hentet på forbrenningsverkene og blir behandlet og lagret som normalt.

Fredag 6. mars fikk NOAH Langøya utført en ny risikovurdering for pandemi. Umiddelbart satte vi stab som ivaretar interne og eksterne forhold med mål om å hindre smitte og opprettholde driften.

Omfattende smitteverntiltak

Det ble tidlig iverksatt omfattende smitteverntiltak blant ansatte, leverandører og i mottaket på Langøya. Les mer om disse tiltakene her: Dette gjør NOAH for å hindre coronasmitte

— Vi er i tett dialog med kunder, transportleverandører og underleverandører for å påse at de følger de samme, strenge smittevernforebyggende tiltakene. Vi setter pris på det gode samarbeidet og den gode koordinering vi opplever på dette, sier adm.dir. i NOAH Carl Hartmann.

Kritisk samfunnsfunksjon

Fredag 13. mars bekreftet Miljødirektoratet at NOAHs drift er kritisk for samfunnet.

«Vi vurderer innsamling av husholdningsavfall som en samfunnskritisk funksjon. Det er nødvendig å sikre at innsamlingen av husholdningsavfall holdes i gang for å unngå problemer med lukt, skadedyr og mulige smitteproblemer som følge av at avfall i tilfelle ikke ville bli samlet inn og behandlet. Det gjelder dermed også mottaksanlegg for restprodukter fra avfallsbehandlingen. Hvis avfallsforbrenningsanlegg må stanse opp fordi de ikke får levert flyveaske, vil det kunne føre til at innsamlingssystemet kan stanse og føre til betydelige samfunnsproblemer».

NOAH har videre innledet dialog med forurensningsmyndighetene for å sikre videre mottak og behandling av farlig avfall ved eventuelle endringer i tilgangen til råstoffer i vår avfallsbehandling.

Vi følger situasjonen tett i de kommende dager og uker og vil oppdatere informasjonen på våre hjemmesider.

Dette er blant tiltakene NOAH har innført per 12. mars:

  • Risikovurdering Pandemi utført 6. mars.
  • Stab som jobber kontinuerlig med situasjonen. Der deltar sentrale personer i ledelsen og nøkkelpersoner for øvrig. Staben møtes 1-2 ganger daglig og sørger for å kartlegge, vurdere og iverksette tiltak.
  • Bruk av hjemmekontor for alle som er i stillinger der dette er mulig.
  • Omfattende smittevern i mottaksapparatet.
  • Løpende dialog med transportører, rederier og driftskritiske kunder og leverandører om opprettholdelse av transport og behandling av avfall.
  • Bemanningsplaner og oppdeling av skift for å sikre opprettholdelse av den kritiske driften.
  • Tett dialog med myndighetene og løpende beredskap basert på worst case-scenario.

Kontaktpersoner i NOAH