Close

Kartlegging viser god miljøtilstand

I forbindelse med konsekvensutredning for småbåthavn på Langøya, har Multiconsult undersøkt den marine tilstanden på vestsiden av øya. Rapporten konkluderer med positive funn for det marine miljøet i dette området.

Kort om funnene:

Ny kartlegging av marint naturmangfold nordvest på Langøya utenfor Holmestrand indikerer et rikt naturmangfold i sjøen i det kartlagte området. Karleggingen er gjennomført i august 2023 av Multiconsult på oppdrag fra NOAH Solutions AS som ledd i konsekvensutredningen for en småbåthavn på Langøya.

  • Bløtbunnsområder og ålegrasenger er identifisert nordvest for Langøya, og disse områdene er vitale for lokal fugl som beiteområder, samt gyte-, beite- og oppvekstområder for forskjellige marine organismer. Ålegrasengene består av tettvoksende, høye planter med begrenset påvekst og lite fremvekst av lurv (trådformede alger). Ålegras brukes som en indikator for økologisk tilstand, og rundt Langøya er tilstanden god, indikert av økende omfang.
  • Observasjoner viser rikelig ålegras fra 0 til 4 meters dybde, hovedsakelig middels tett til heldekkende, også utover tidligere registrerte områder i Naturbase. Dette antyder begrenset påvirkning fra aktiviteten på Langøya i dag. En mulig liten forekomst av dvergålegras ble også observert, men dette må bekreftes gjennom prøvetaking, planlagt til våren med Statsforvalters tillatelse.
  • Dypere områder viser sjøfjærbunn og spor etter gravende dyr som sjøkreps. Sjøfjærsamfunn anses som sårbare, og Norge har forpliktet seg gjennom OSPAR til å bevare denne naturtypen i Nordøst Atlanteren.

Videre prosess med småbåthavn

Når det gjelder videre prosess med småbåthavn er kommunen varslet om funnene. NOAH vil nå i samarbeid med arkitekt og Multiconsult se på alternative løsninger til bruk av molo som opprinnelig planlagt. Én mulig løsning er en flytende molo/bølgedemper. Alternativ plassering kan også være en mulighet, men vil kreve ytterligere undersøkelser og oppstart av en helt ny planprosess med kommunen.