Close

Fastsettelse av planprogram for deponi i Brevik

Klima- og miljødepartementet fastsatte 13. juli 2018 planprogrammet for konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik.

Fastsettelsen av planprogrammet betyr at NOAH nå vil utarbeide en konsekvensutredning av prosjektet. Sentralt i arbeidet er å utrede om Dalen gruve er egnet til deponi for behandlet uorganisk farlig avfall.

– Utredningen skal avklare hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn. Det jobbes nå hardt med å ferdigstille dette arbeidet, sier Carl Hartmann, administrerende direktør i NOAH.

Som vedlegg til denne saken finner du det endelige planprogrammet, sammendraget av høringsuttalelsene og brevet som Klima- og miljødepartementet har sendt til NOAH i forbindelse med fastsettelsen av planprogrammet.