Close

Miljøstyringsprogram

NOAH er sertifisert etter ISO 14001 standarden. Dette innebærer en kontinuerlig prosess for å minimalisere påvirkningen til det omkringliggende miljø fra aktivitetene på øya.

Selskapet har etablert en systematisk praksis for å overvåke og forbedre prosessene og derigjennom redusere miljøpåvirkningen. Vi stiller miljøkrav til oss selv og våre kunder; en minimumsforventning er at alle lover og myndighetskrav overholdes.

Våre aktiviteter relatert til det ytre miljø er tuftet på vår miljøpolicy: Vi skal drive vår forretningsmessige virksomhet ihht eksisterende lover, forskrifter samt selvpålagte miljøkrav slik at vi i minst mulig grad påvirker miljøet. Selskapet har derfor etablert et kvalitetssystem samt miljøstyringsprogram som dokumenterer hvordan vi går fram for å overholde kravene i ISO 14001.
NOAHs miljøpåvirkning er et resultat av aktivitetene i verdikjeden som i hovedsak består av:

Salg → Avfallstransport → Avfallsbehandling → Sluttdeponering av avfall

NOAH vurderer årlig sin miljøpåvirkning ved en gjennomgang av selskapets miljøaspekter (områder som kan påvirke miljøet). NOAH har identifisert en rekke miljøaspekter, noen har større påvirkning enn andre. Utslipp til luft og vann, samt riktig behandling og deponering av avfall er områder selskapet har stor fokus på gjennom omfattende overvåkning for å hindre negativ miljøpåvirkning og overholde konsesjonskrav.

NOAHs miljømål baserer seg på selskapets vesentlige miljøaspekter. Disse vurderes og revideres årlig.