Lukk

Miljøstyringsprogram

NOAH er sertifisert etter ISO 14001 standarden. Dette innebærer en kontinuerlig prosess for å minimalisere påvirkningen til det omkringliggende miljø fra aktivitetene på øya.

Selskapet har etablert en systematisk praksis for å overvåke og forbedre prosessene og derigjennom redusere miljøpåvirkningen. Vi stiller miljøkrav til oss selv og våre kunder; en minimumsforventning er at alle lover og myndighetskrav overholdes.

Våre aktiviteter relatert til det ytre miljø er tuftet på vår miljøpolicy: Vi skal drive vår forretningsmessige virksomhet ihht eksisterende lover, forskrifter samt selvpålagte miljøkrav slik at vi i minst mulig grad påvirker miljøet. Selskapet har derfor etablert et kvalitetssystem samt miljøstyringsprogram som dokumenterer hvordan vi går fram for å overholde kravene i ISO 14001.
NOAHs miljøpåvirkning er et resultat av aktivitetene i verdikjeden som i hovedsak består av:

Salg → Avfallstransport → Avfallsbehandling → Sluttdeponering av avfall

NOAH vurderer årlig sin miljøpåvirkning ved en gjennomgang av selskapets miljøaspekter (områder som kan påvirke miljøet). NOAH har identifisert en rekke miljøaspekter, noen har større påvirkning enn andre. Utslipp til luft og vann, samt riktig behandling og deponering av avfall er områder selskapet har stor fokus på gjennom omfattende overvåkning for å hindre negativ miljøpåvirkning og overholde konsesjonskrav.

NOAHs miljømål baserer seg på selskapets vesentlige miljøaspekter. Disse vurderes og revideres årlig.

Selskapets politikk for miljø, kvalitet og HMS er i ledelsens gjennomgang definert slik:

  • NOAH har etablerte etiske retningslinjer for ansatte og leverandører. Her beskrives hva som forventes av ledere, tillitsvalgte, ansatte og leverandører. Policy og styrende dokumentasjon bygger på disse prinsippene.
  • NOAH skal ha kontinuerlig fokus på å forbedre alle ledd i verdikjeden, og sørge for at alle aktiviteter gjennomføres i henhold til offentlig regelverk, tillatelser, kundekrav og egne pålagte krav.
  • NOAHs aktiviteter skal gjennomføres i henhold til gitte tillatelser og uten vesentlig negativ påvirkning av ytre miljø, og selskapet skal arbeide aktivt med forebyggende tiltak innen sikkerhet for å oppnå målet om null skader på personell.
  • NOAH skal velge miljøriktige og forsvarlige transportløsninger, og i tillegg sikre at bygg og anlegg driftes energieffektivt.
  • NOAH skal behandle og deponere avfall på en miljøriktig og forsvarlig måte for å sikre et stabilt deponi, slik at Langøya kan settes tilbake til en fremtidsrettet lokasjon for rekreasjon når aktiviteten der ferdigstilles.
  • NOAH skal aktivt arbeide med utvikling og innovasjon innen avfallsbehandling, og hver enkelt ansatt skal motiveres til å bidra med nytenking innenfor sitt arbeidsområde.
  • NOAH skal ha en aktiv kommunikasjon med nærmiljøet og interesseorganisasjoner.