Close

Utslippstall for januar 2015

I januar ble det pumpet 79.757 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 79.757 m3. Nedbørsmengden i januar var 98 mm som er 32 mm over normalen på 66 mm. Dette gir 62.230 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2015 akkumulert pr. januar vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.