Close

Utslipp luft

Miljødirektoratet har i tillatelsen pålagt NOAH å ha rutiner som sikrer at alle utslipp til luft holdes på et minimum, og at det ikke forekommer utslipp som kan skade mennesker eller miljø.

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser, fra utearealer, områder for lossing/lasting og fra utearealer, som kan skade eller være til ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Det er satt spesifikke krav til utslipp av støv og kvikksølv fra enkeltanlegg.

SINTEF Molab har utført målinger av kvikksølv fra anleggene i 2019. Alle målingene har hele tiden ligget godt innenfor konsesjonskravene.

NOAH har nå investert i samme type måleutstyr og vil selv utføre målingene. Det er da mulig å øke frekvensen på målingene slik at resultatene gir et mer representativt bilde av prosessutslippene fra Langøya.

Det utføres jevnlig støvmålinger i uteområdene på Langøya med tanke på arbeidsmiljø og eksponering av ansatte. Resultatene fra disse målingene viser resultater godt innenfor krav gitt av Arbeidstilsynet.

Det er utført enkelt målinger av diffusutslipp, også her finner man svært lave konsentrasjoner – d.v.s. på nivå med det man finner i vanlig uteluft.

Måleprogram for utslipp til luft revideres jevnlig for å sikre et kontinuerlig forbedringsarbeid og sørge for at det er god kontroll på utslipp til luft.