Close

Trygg håndtering av naturlig radioaktivitet

NOAH deponerer avfall på Langøya med lav radioaktivitet. Utførte målinger bekrefter at utslippet ikke har noen miljømessig effekt. Slik skal det også være i fremtiden.

Torsdag 14. juni kunne Jarlsberg Avis fortelle at Statens strålevern har gitt NOAH tillatelse til å deponere radioaktive masser på øya. Denne tillatelsen ble gitt i desember 2017, og er offentlig tilgjengelig og er også publisert her på NOAHs nettsider.

Om tillatelsen fra Statens strålevern

Tillatelsen fra Statens strålevern sier at det kan deponeres alunskifer i deponi for ordinært avfall på inntil 100.000 tonn per år. Fram til juni 2018 har NOAH mottatt 11.500 tonn med alunskifer, hvorav det meste er fra Oslo-området. I 2017 ble det ikke deponert noe alunskifer.

I selskapets søknad til Statens strålevern gir NOAH uttrykk for at vi er opptatt av at etablerte utslippsgrenser må være fullt forsvarlige ut fra et miljøhensyn. Målinger av radioaktiviteten i utslippsvannet fra Langøya i årene 2016 og 2017 viser utslipp som ligger godt innenfor grensene som er angitt i tidligere tillatelser. Disse målingene er publisert på NOAHs nettsider.

I den nye tillatelsen står det også at Statens strålevern «anser risikoen for stråling fra deponiene og utlekking av radioaktive stoffer til miljøet som lav, både under drift og etter avsluttet drift». Det står videre i tillatelsen at utslippene av radioaktive stoffer fra virksomheten vil ha «minimale innvirkninger» på sjøvannet.

Hva er alunskifer og hvordan håndteres det på Langøya?

Alunskifer er den bergarten som store mengder av indre Oslofjord er bygget på. For eksempel består byggegrunnen i Regjeringskvartalet hovedsakelig av alunskifer og over hele Norge bygges det hus på denne bergarten.

Når alunskifer kommer i kontakt med oksygen settes det i gang kjemiske prosesser som får skiferen til å svelle og danne svovelsyre, som gjør at den defineres som en «syredannende skifer». Skiferen inneholder også tungmetaller, som for eksempel uran, et helt vanlig grunnstoff i jordskorpa, som ved henfall avgir radon.

Mye av det ordinære avfallet NOAH mottar på Langøya egner seg godt til stabilisering av alunskifer. Vi dekker til alunskiferen med basiske masser slik at oksygen fra luft og vann ikke kommer til avfallet. Tettelagene vi legger rundt alunskiferen sørger for at avfallet ikke får utvikle svovelsyre og at stråledosen på overflaten reduseres til så godt som null.

NOAH vil kun motta alunskifer og andre evt. syredannende bergarter med lav og naturlig radioaktivitet.

NOAHs forutsetning for å drive Langøya

NOAH er en industribedrift som beskytter miljø og folk mot at farlig avfall havner på avveie. En forutsetning for driften av Langøya er at vi ikke skal forårsake noen alvorlige skader på mennesker eller omgivelser. Det kan vi vise til at vi har klart de siste 25 årene, hele tiden under nøye overvåkning og kontroll fra miljømyndighetene.

Dersom noen ønsker mer informasjon om deponering av alunskifer på Langøya eller har andre spørsmål oppfordrer vi til å ta kontakt med selskapet. Det gjelder innbyggere, politikere, journalister og andre som måtte ha interesse av vår virksomhet. Vi skal svare etter beste evne. Vår kontaktinformasjon ligger åpent tilgjengelig her på våre nettsider.