Lukk

Smittevern

Som samfunnskritisk aktør er NOAH i høy beredskap for å opprettholde driften.

Et betydelig fokus på smittevern i hele verdikjeden har som mål å opprettholde innhenting, mottak og nødvendig behandling av uorganisk farlig avfall gjennom korona-pandemien.

NOAHs mottak av farlig avfall og drift på Langøya går som normalt, under et strengt smittevernregime som løpende kommuniseres til ansatte, underleverandører, transportører og andre berørte parter. Det vil si at flyveasken blir hentet på forbrenningsverkene og blir behandlet som normalt.

6. mars 2020 fikk NOAH Langøya utført en grundig risikovurdering for pandemien. Umiddelbart etter satte selskapet krisestab, som kontinuerlig ivaretar interne og eksterne forhold, med mål om å hindre smitte og opprettholde driften.

Omfattende smitteverntiltak

Det ble tidlig iverksatt omfattende smitteverntiltak blant ansatte, leverandører og i mottaket på Langøya. NOAH har utarbeidet en egen smittevernveileder som bygger på utført risikovurdering, covid-19-forskriften og gjeldende anbefalinger fra myndighetene.

— Vi er i tett dialog med kunder, transportører og underleverandører for å påse at de følger de samme, strenge smittevernforebyggende tiltakene. Vi setter pris på det gode samarbeidet og den gode koordineringen vi opplever på dette, sier adm.dir. i NOAH Anders Lægreid.

Kritisk samfunnsfunksjon

13. mars bekreftet Miljødirektoratet at NOAHs drift er kritisk for samfunnet.

«Vi vurderer innsamling av husholdningsavfall som en samfunnskritisk funksjon. Det er nødvendig å sikre at innsamlingen av husholdningsavfall holdes i gang for å unngå problemer med lukt, skadedyr og mulige smitteproblemer som følge av at avfall i tilfelle ikke ville bli samlet inn og behandlet. Det gjelder dermed også mottaksanlegg for restprodukter fra avfallsbehandlingen. Hvis avfallsforbrenningsanlegg må stanse opp fordi de ikke får levert flyveaske, vil det kunne føre til at innsamlingssystemet kan stanse og føre til betydelige samfunnsproblemer».

NOAH AS har en rekke underleverandører som er avgjørende for driften. Ved bortfall av tjenester knyttet til driften, vil også NOAHs kritiske samfunnsfunksjon stoppe etter kort tid. Dette vil i løpet av få dager medføre omfattende og negative samfunnsmessige ringvirkninger.

Dette innebærer at:

  • NOAH og NOAHs driftskritiske leverandører, samt transportører til NOAHs anlegg, kan frakte uorganisk farlig avfall over landegrensene innen Norden samt internt i Norge. Frakten foregår med skip og bil.
  • NOAH og NOAHs driftskritiske underleverandører og transportører utgjør samfunnskritisk personell, og skal ikke være hjemme fra jobb som følge av stengte skoler og barnehager.