Close

Smittevern

Som samfunnskritisk aktør er NOAH i høy beredskap for å opprettholde driften.

Et betydelig fokus på smittevern i hele verdikjeden har som mål å opprettholde innhenting, mottak og nødvendig behandling av uorganisk farlig avfall gjennom korona-pandemien.

NOAHs mottak av farlig avfall og drift på våre lokasjoner går som normalt, under et strengt smittevernregime som løpende kommuniseres til ansatte, underleverandører, transportører og andre berørte parter. Det vil blant annet si at flyveasken blir hentet på forbrenningsverkene og blir behandlet som normalt.

6. mars 2020 gjennomførte NOAH en grundig risikovurdering for pandemien, som blir løpende oppdatert. Krisestaben, som ble nedsatt like etter risikovurderingen, ivaretar interne og eksterne forhold, med mål om å hindre smitte og opprettholde driften.

Omfattende smitteverntiltak

Det ble tidlig i pandemien iverksatt omfattende smitteverntiltak blant ansatte, leverandører og i mottaket på Langøya og i Engadalen. NOAH har utarbeidet en egen smittevernveileder som bygger på utført risikovurdering og gjeldende anbefalinger fra myndighetene. NOAHs ansatte er lojale overfor smitteverntiltakene og gjør en fantastisk innsats for å forbygge smitte og opprettholde driften. Flere tiltak er også iverksatt for å redusere de belastende effektene av smitteverntiltakene.

— Vi er i tett dialog med kunder, transportører og underleverandører for å påse at de følger de samme, strenge smittevernforebyggende tiltakene. Vi setter pris på det gode samarbeidet og den gode koordineringen vi opplever på dette, sier adm.dir. i NOAH Anders Lægreid.

Viktig og kritisk samfunnsfunksjon

Allerede i mars 2020 bekreftet Miljødirektoratet at NOAH har en samfunnskritisk funksjon gjennom håndtering av farlig avfall fra husholdningsavfall. Denne funksjonen er blitt endret til «viktig samfunnsfunksjon», jf. regjeringens oppdaterte oversikt over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner.

NOAH Solutions AS har en kritisk samfunnsfunksjon gjennom å være storulykkevirksomhet, noe som er bekreftet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »