Close

Sikre løsninger for en bærekraftig fremtid

Med sikker håndtering som første prioritet, skal NOAH fortsette å være ledende på trygg behandling av samfunnets restprodukter. Les mer i NOAHs nye bærekraftsrapport.

Av konsernsjef Anders Lægreid

Bærekraft og kompetanse er kjernen i NOAHs virksomhet. Vår rolle er:

  1. å ta ut miljøskadelige stoffer fra kretsløpet og sikre det for all fremtid
  2. å arbeide for at samfunnets restprodukter gjenvinnes eller forberedes til nyttig ombruk, med mindre dette ikke er berettiget ut fra en helhetsvurdering av miljø, ressurshensyn og økonomiske forhold.

Kunnskap om bærekraft er derfor sentral i vår virksomhet.

I 2019 håndterte vi til sammen 1 380 000 tonn avfall fra forbrenning av husholdningsavfall, byggevirksomhet og industri. Det er vi stolte av, og det skal vi fortsette med. Samtidig restaurerer vi landområder som har vært benyttet til steinuttak, og vi bidrar til å gjenopprette naturmangfoldet.

Ved NOAHs anlegg på Langøya nøytraliseres og sikres avfall fra industri og byggevirksomhet. Dype kratere fra gammel kalksteinsindustri fylles og tilbakeføres til friluftsområde. På Langøya finnes det mer enn 300 plantearter og 600 sommerfuglarter, og blant disse er de sjeldne orkideene flueblomst og rødflangre. Etter restaurering av avsluttede deponier kommer disse truede artene tilbake og trives på Langøya. Undersøkelser i 2019 viser god miljøtilstand i sjøen og at artsmangfoldet bevares. I mars 2018 vedtok Fylkesmannen i Vestfold og Telemark forvaltningsplanen for naturreservatet på Langøya, og vi har med utgangspunkt i denne utarbeidet en skjøtselsplan for det avsluttede området.

I Engadalen i Nittedal kommune nord for Oslo mottar og deponerer vi inerte masser fra bygge- og anleggsprosjekter. Inert avfall er masser som ikke gjennomgår noen omdanning eller på noen måte reagerer slik at det kan oppstå skade på mennesker eller miljø. På den måten sikres trygg og miljøvennlig sluttdisponering og nytt jordbruksareal etableres. Det er bygget en rensepark som sikrer at vassdraget nedstrøms anlegget oppnår en forbedret økologisk tilstand. Renseparken skal rense jordbruksavrenningen når avfallsvirksomheten er avsluttet og vil derfor bidra til bedret vannkvalitet i mange år.

Det er betryggende for oss og våre omgivelser at ulike sider av vår virksomhet regelmessig blir kontrollert av uavhengige parter. Som i foregående år ble NOAH i 2019 kontrollert av eksterne faginstanser og myndigheter. Dette gir et vesentlig bidrag til kontinuerlig forbedring og utvikling, og bidrar til at NOAH er en trygg arbeidsplass for våre medarbeidere og en trygg virksomhet for våre omgivelser.

Bare i Norge har vi mer enn doblet mengden industrielle restprodukter siden slutten av 1990-tallet. Samtidig skapes det globalt hele tiden nye kjemiske produkter, og flere og flere stoffer blir definert som farlige når produkter avhendes som avfall. Det stilles også stadig økte krev til rensing i industriprosesser og fjerning av forurensede masser i byggeprosjekter for å unngå negative miljøeffekter og ta ut farlige stoffer fra kretsløpet. Dette fører til at mengden farlig avfall øker, selv uten at forbruket øker. I tillegg vil befolkningsvekst og økt levestandard i verden føre til at mengden farlig avfall vil fortsette å vokse. NOAHs sikre løsninger er derfor viktige bidrag inn i en bærekraftig framtid.

For miljøet er det nødvendig at de farlige stoffene behandles med kompetanse og trygghet. Samtidig er det, i en verden der presset på naturressursene øker, avgjørende at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. Men for at det skal være bærekraftig, er det summen av samfunnsnytte, miljøavtrykk og ressursbruk som er avgjørende. Dette vil utfordre industri og verdikjeder i generasjoner fremover.

Allerede i 2015 satte NOAH seg et mål om at vi innen 2025 skal gjenvinne en fjerdedel av massene som vi mottar. I 2019 presenterte vi et fremtidsrettet gjenvinningsprosjekt som vil kunne redusere tonnasje av behandlet flyveaske til deponi med over 20 prosent. Målet er å gjenvinne salter til industrielle formål. I første omgang skal det i 2021 etableres et pilotanlegg for å teste teknologien. Hvis prosjektet lykkes, ønsker NOAH å etablere et storskalaanlegg i industriparken på Herøya innen 2024. Samtidig arbeider vi videre med å kvalifisere opp teknologi for å behandle flyveaske med CO2 fra industrirøykgass.
Med sikker håndtering som første prioritet, skal vi fortsette å være verdensledende på trygg behandling. Samtidig skal vi bidra til å redusere mengden farlig avfall og forvalte arealene vi påvirker best mulig. For NOAH bidrar denne bærekraftsrapporten til åpenhet om hvordan vi er med på å skape verdier i et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv.

I årets bærekraftsrapport finner du tall og informasjon om NOAHs virksomhet med vekt på miljø, bærekraft og samfunnsansvar.