Close

Seminar Arendalsuka: Fra avfall til sirkulær ressurs – hva skal til?

I Arendal samler vi avfallsprodusenter og –innsamlere, byråkrater, pådrivere og politikere til innlegg og samtaler om hvordan vi kan realisere et miljøvennlig sirkulært system i stor skala.

Tiden for festtaler er forbi. Vi skal til gjennomføring.
Så, hvorfor brukes ikke stabilisert farlig avfall i betong og andre byggematerialer? Er det aksept for å bruke salt fra renset flyveaske i landbruk?
Hvordan balanserer vi behovet for giftfrie kretsløp med ønsket om mer gjenvinning?

Langt mer avfall kan bli råvarer for nye produkter. Dagens avfallshåndtering sikrer samfunnet mot miljøskadelige utslipp. Men svært lite av avfallets ressurser gjenvinnes. Nå må vi videreutvikle avfallsbehandling mot sirkulære løsninger.

Rett før sommeren la regjeringen frem strategien som sier at vi skal bli et “foregangsland i utviklingen av en sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre”. Industrien og offentlige innkjøpere skal spille en nøkkelrolle. EU legger samtidig ambisiøse rammer for sirkulære systemer. Hva trengs i handlingsplanen for at Norge og norsk næringsliv kan gå foran et offensivt Europa?

Mandag 16. august klokken 18.00 kan du delta på NOAHs seminar på Arendalsuka eller følge seminaret via stream.

Inviter gjerne ditt nettverk og del gjerne arrangementet.

Velkommen!

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »