Close

Forskning og utvikling – fremtiden for NOAH

Som ledende og langsiktig aktør innen vår bransje er vi opptatt av forskning og utvikling (FoU). NOAH arbeider kontinuerlig med teknologiovervåkning av interessante teknologier og prosesser som kan inngå i den sirkulære verdikjeden og forbedre dagens prosesser for behandling av farlig avfall.

Driftsrelatert forskning utføres i hovedsak i prosessavdelingen ved behandlingsanlegget på Langøya. Denne forskningen fokuserer på optimalisering av dagens driftsprosess ved planlagt mottak og behandling av ulike typer avfall. Her prioriteres sikker drift i anlegget, HMS og begrensning av utslipp til ytre miljø.

På Herøya i Porsgrunn har NOAH en avdeling som leder arbeidet med teknologiutvikling i selskapet samt fremtidig utnyttelse og gjenvinning av ressurser fra farlig avfall. Det farlige avfallet som NOAH mottar inneholder enkelte komponenter som kan være teknisk mulig å gjenvinne. Dette er primært metaller, salter og andre mineraler. Testing og laboratorievirksomhet foregår både på Langøya, hos konsulenter og hos andre teknologisamarbeidspartnere.

NOAH arbeider blant annet med spesifikke og langsiktige teknologi- og forskningsprosjekter relatert til:

  • Gjenvinning av verdifulle salter fra flyveaske
  • Avgiftning av stabilisert farlig avfall
  • Benytte CO2 fra industrirøykgass til å stabilisere farlig avfall
  • Utvikling av nye produkter som i fremtiden kan bli innsatsfaktorer i annen industri

NOAH har siden 2016 arbeidet med å utvikle en prosessløsning for gjenvinning av salter fra uorganisk farlig avfall. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, og planen er å etablere et pilotanlegg i Industriparken på Herøya. Målet er å verifisere at rene kloridsalter kan produseres og benyttes som råvarer i norsk industri. Les mer om prosjektet her.

CO2 er en ressurs som kan brukes til å stabilisere farlig avfall. På Langøya er det installert et pilotanlegg for uttesting i mindre skala hvor det gjennomføres tester med fokus på behandling og stabilisering av flyveaske. Muligheten for oppskalering i større prosesser vurderes fortløpende.

NOAH og flere andre norske og utenlandske selskaper ser på gjenvinning av metaller fra flyveaske som spennende. Utseparering av metaller fra flyveaske eller gips, samt fjerning av klorider vil også kunne åpne opp for en annen og ny bruk av materiale som i dag må deponeres – og vil slikt sett kunne minimere fremtidig deponibehov av farlig avfall. NOAH ønsker å fortsette med dette utviklingsarbeid for metallgjenvinning og annen ressursutnyttelse av gips til deponi.