Lukk

Forskning og utvikling – fremtiden for NOAH

NOAH sørger i dag for en trygg og sikker prosess for mottak, behandling, stabilisering og deponering av farlig avfall. Dagens prosess mottar farlig avfall fra virksomheter i hele Norge og regnes som en av de beste metodene for behandling av farlig avfall i verden. Prosessen foregår i dag i sin helhet på Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold.

I likhet med annet avfall inneholder også farlig avfall verdifulle ressurser som gjerne skulle vært resirkulert. De siste 5-6 årene har NOAH intensivert forskning og utvikling for å finne løsninger for å gjenvinne ressurser fra farlig avfall. I tilfeller hvor det er et motsetningsforhold mellom behovet for sikker behandling av det farlige avfallet og muligheten for ressursutnyttelse, er det åpenbart at sikker behandling må ha høyere prioritet.

NOAH og flere andre norske og utenlandske selskaper ser på gjenvinning av metaller fra flyveaske som spennende. Utseparering av metaller fra flyveaske eller gips, samt fjerning av klorider vil også kunne åpne opp for en annen og ny bruk av materiale som i dag må deponeres – og vil slikt sett kunne minimere fremtidig deponibehov av farlig avfall.  NOAH ønsker å fortsette med dette utviklingsarbeid for metallgjenvinning og annen ressursutnyttelse av gips til deponi.

For å ytterligere ekspandere forskningen og øke muligheten for gode gjenvinningsprosjekter har NOAH startet opp en avdeling i Herøya Forskningspark. Her vil NOAH drive forskning og utvikling som skal være mer uavhengig av dagens driftsituasjon på Langøya hvor en blant annet vil benytte annen forskning og ekspertise som finnes på Herøya, samt kunnskap og erfaring om pilotering og industrialisering.

NOAH ser for seg å gå videre med to av dagens prosjekter; bruk av CO2 som alternativ stabilisering av flyveaske og gjenvinning av verdifulle salter fra flyveaske.

   

NOAH ønsker å samarbeide med andre selskapers teknologiutvikling, og ser det som realistisk å kunne få til samarbeid med andre nordiske aktører innen dette feltet.