Close

Planprogrammet for et mulig deponi for uorganisk behandlet farlig avfall i Brevik er lagt ut på høring.

Planprogrammet for etablering av et mulig deponi for uorganisk behandlet farlig avfall i Brevik ble lagt ut på høring av Klima- og miljødepartementet 13. desember. Programmet er en beskrivelse av prosjektet og et forslag til hva en konsekvensutredning inneholder. Utredningen skal vurdere konsekvenser av prosjektet for samfunn og miljø for den mulige virksomheten i Brevik.

Planprogrammet for etablering av et mulig deponi for uorganisk behandlet farlig avfall i Brevik ble lagt ut på høring av Klima- og miljødepartementet 13. desember. Programmet er en beskrivelse av prosjektet og et forslag til hva en konsekvensutredning inneholder. Utredningen skal vurdere konsekvenser av prosjektet for samfunn og miljø for den mulige virksomheten i Brevik.

NOAH har tidligere vurdert et fullintegrert konsept med mottak, behandling og deponering i gruvene i Brevik. NOAH har nå foreslått at det konsekvensutredes en løsning der behandlingsanlegget for nøytralisering og stabilisering av avfallet videreføres på Langøya. Sluttproduktet transporteres i moderne, miljøvennlige båter til en ny kai ved Frierfjorden og derfra inn i gruvene i Brevik for sluttdeponering via en ny tunnel. Målet for NOAH er å sikre en fortsatt faglig og robust løsning, samt minimere belastningen på nærmiljøet i Holmestrand og Brevik.

Den foreslåtte løsningen vil ikke være en integrert del av Norcems aktivitet på Norcems industriområde i Brevik. Det er derfor naturlig at NOAH er tiltakshaver alene. Norcem vil ikke ha noen aktiv rolle i planprogrammet eller Konsekvensutredningen.

Løsningen innebærer at produksjonen på Langøya videreføres, men rehabiliteringen av deponiene og øya vil følge opprinnelig plan. NOAH vil de nærmeste årene arbeide for å fjerne egen tungtransport fra Holmestrand sentrum som i dag representerer ca. 30%, ifølge målinger.

Som en ledende aktør i bransjen intensiverer NOAH sitt arbeid med å finne bærekraftige gjenvinningsløsninger. NOAH har som mål at 25 % av mottatt avfall skal gjenvinnes innen 2025. Vi kjenner ikke til noen andre virksomheter i bransjen med tilsvarende satsning. Uavhengig av gjenvinningsløsninger vil det være behov for deponikapasitet for restfraksjoner som skal ut av kretsløpet.

Kontakt: NOAH v/Carl Hartmann, mobil 41 44 00 55