Close

Oppgraderer Langøya med ny høyspentkabel

Sjøkabler fra 20- og 50-tallet skal erstattes for å sikre strømforsyningen til Langøya. Den nye strømforsyningen vil sikre mål om å elektrifisere deler av maskinparken og vil legge til rette for fremtidige prosjekter på øya.

Leggefartøyet kom til Holmestrand onsdag 11. mars og vil ligge her i omtrent en uke fremover. Oppgaven er å ta opp de gamle kablene og legge ny. Selve leggingen er planlagt den 15. mars.

NOAH har i dag en høyspentkabel ut til Langøya hvor forsyningen kommer fra Mulodden. Herfra ligger det også to eldre og defekte høyspentkabler til Langøya fra henholdsvis 1928 og 1954. Den nyeste av kablene var i bruk frem til 2016, og man vurderte da reparasjon. Dette ble ikke utført da kablene er i meget dårlig forfatning ved landinntaket på Mulodden. De gamle kablene blir nå sanert og sendt til resirkulering, slik at de ikke påfører noen fremtidig miljøpåvirkning. Den nye kabelen krysser da ikke over gamle kabler. Eksisterende høyspentforsyning er fra 1995.

Det er på bakgrunn av dette utredet en ny løsning for redundans i strømforsyning for å ivareta kontinuitet i driften. Utover dette vil også fremtidige aktiviteter knyttet til gjenvinningsmål, nye prosjekter samt fremtidens Langøya kreve ytterligere kapasitet i strømforsyningen, og dette må tas hensyn til i en fremtidig løsning.