Close

Oppfølging, måling og rapportering av virksomheten på Langøya

Aktivitetene for 2017 og starten på 2018 viser at NOAH har en god og etterrettelig drift knyttet til virksomheten på Langøya.

NOAH er underlagt strenge krav til overvåkning og har stor oppmerksomhet fra myndigheter, lokalsamfunnet og kunder. Selskapets første prioritet er å drive virksomheten sikkert og innenfor de tillatelsene myndighetene har gitt.

Jevnlig har NOAH revisjoner og ettersyn fra ulike myndigheter herunder Miljødirektoratet, Statens strålevern, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og fra våre kunder, samt streng oppfølging av påvirkning på ytre miljø. I tillegg har NOAH et godt innarbeidet internt regime for oppfølging av våre prosesser og rutiner.

Aktivitetene og påvirkning på ytre miljø kan for 2017 og starten på 2018 oppsummeres følgende:

– Revisjoner fra kunder: To av våre viktigste kunder har besøkt og revidert NOAH i 2017. Ingen avvik er rapportert fra tilsynene og NOAH fikk gode tilbakemeldinger for system og oppfølging.
Revisjoner fra myndighetene: Vi har i starten av 2018 hatt revisjon fra Miljødirektoratet. Revisjonen konkluderte med at NOAH har gode systemer rundt virksomheten. Det ble rapportert fire avvik, samtlige knyttet til forhold som NOAH er kjent med og som selskapet karakteriserer som ikke alvorlige. Tre av forholdene gjaldt krav til dokumentasjon og merking, mens ett gjaldt deponering i feil deponi som følge av at en avfallsfraksjon skiftet definisjon fra ordinært til farlig avfall.
– Påvirkning av ytre miljø: Utslipp til sjø og diffuse utslipp til luft er rapportert inn og ligger godt under grensene for tillatelsene. Resultatene listes hver måned på NOAHs nettsider.

For å ivareta samfunnsoppdraget til virksomheten på en best mulig måte har NOAH en målsetning om en høyest mulig sikkerhet for og en lavest mulig påvirkning på omgivelser og ansatte. Revisjonene fra myndighetene og våre kunder, samt våre egne målinger, viser at vi har et godt system for å oppnå dette målet.