Close

Ønsker mer kunnskap om vannkvaliteten rundt Langøya

NOAH iverksetter ytterligere kartleggingsarbeid for å få mer informasjon om vannkvaliteten rundt Langøya. Prosjektet er på eget initiativ og i tråd med Miljødirektoratets tilbakemelding på NOAHs vannovervåking for 2018.

På oppdrag fra NOAH overvåket DNV GL sjøen rundt Langøya i 2018. I forbindelse med arbeidet ble det samlet inn blåskjell, sedimenter (prøver fra sjøbunnen) og vannprøver til analyse. Analysene av sjøvannet rundt Langøya viser generelt lave og normale verdier av forurensende stoffer.

For alle stoffene som ble målt i blåskjell, var resultatene under grenseverdiene i vannforskriften, med unntak av kvikksølv der målingene på tre av fem målestasjoner viste «ikke god» kjemisk tilstand.

Det er imidlertid fortsatt trygt å spise blåskjell sanket i nærheten av Langøya – det høyeste nivået som er målt (0,05mg/kg) er langt under Mattilsynets omsetningsgrense for konsum (0,5 mg/kg). Grenseverdiene til miljøkvalitet når det gjelder måling av kvikksølv i sjøen er svært lave. Dette medfører at grenseverdiene som regel blir overskredet der kvikksølv blir målt.

Som tidligere varslet vil NOAH likevel foreta ytterligere undersøkelser for å forstå bedre hva som kan være sannsynlige årsaker til økningen av kvikksølvnivået på den ene målestasjonen.

Kartleggingsarbeid på land og i sjø det neste året

Kartlegging av mulige forurensningskilder er organisert gjennom ulike delprosjekter og med bistand fra eksterne fagmiljøer. NOAHs egen faggruppe for ytre miljø og kvalitet bistår ved planlegging og gjennomføring.

Kartleggingen for å få mer informasjon om vannkvaliteten rundt Langøya skal foregå på land og i sjøen. På land er det påbegynt en tilstandsvurdering av overvannssystemet, rutinene for lossingen skal gjennomgås og det skal undersøkes for forurensing i grunnen. I sjøen skal sedimenter, skipsvrak, tekniske installasjoner, eventuelt fremmedavfall på havbunnen og kaikonstruksjonen undersøkes.

Til sammen forventer NOAH kostnader på over tre millioner kroner knyttet til arbeidene, som vil ferdigstilles sommeren 2020.

I tråd med tilbakemelding fra Miljødirektoratet

I et brev datert 27. mai 2019 gir Miljødirektoratet sin tilbakemelding på vannovervåkingen og egenkontrollrapporten NOAH leverte for 2018.

Miljødirektoratet skriver i dette brevet at de ønsker at NOAH skal gjennomføre en kildesporing og økt prøvetaking for å få bedre kunnskap og om mulig finne årsaken til det økte kvikksølvnivået. Miljødirektoratet presiserer at det er «et varsel om å innhente kunnskap for å få bedre oversikt over kvikksølv i nærområdet til Langøya», og «følgelig ikke et varsel om å pålegge tiltak i denne omgang».

Oppdatering 21. juni 2019: Miljødirektoratet har meddelt til NOAH et pålegg om å gjennomføre kildesporing og utvidet prøvetaking, som varslet i brevet av 27. mai. Begge brevene ligger som vedlegg til denne nettsaken.

Tiltakene som NOAH nå gjennomfører er deler av en lengre systematisk oppfølging siden 2017, og er i tråd med Miljødirektoratets tilbakemelding og pålegg.