Close

Ny rapport om vannkvaliteten rundt Langøya

En rapport fra DNV GL viser at vannkvaliteten i sjøen rundt Langøya generelt har en god tilstand. Det er fortsatt trygt å spise blåskjellene sanket i nærheten av Langøya, men målinger viser et noe høyere nivå av kvikksølv på en stasjon enn tidligere.

Tilgang til den fullstendige rapporten får du via funksjonsknappen til høyre på denne siden.

På oppdrag fra NOAH overvåket DNV GL sjøen rundt Langøya i 2018. I forbindelse med arbeidet ble det samlet inn blåskjell, sedimenter (sjøbunnen) og vannprøver til analyse.

Det utførte arbeidet er i henhold til et program godkjent av Miljødirektoratet og Statens strålevern, og er i tråd med retningslinjer fra Vannrammedirektivet og nye krav til miljørapportering for vannforekomster.

De fleste målinger viser verdier under grenseverdiene

Analysene av sjøvannet viser generelt lave og normale verdier av radioaktivitet.

For alle stoffene som ble målt i blåskjell, var resultatene under grenseverdiene i vannforskriften, med unntak av kvikksølv der målingene på tre av fem målestasjoner viste «ikke god» kjemisk tilstand. Der det høyeste nivået er målt ved lossekaia for aske.

Det er imidlertid fortsatt trygt å spise blåskjell sanket i nærheten av Langøya. Det høyeste nivået som er målt (0,05mg/kg) er langt under Mattilsynets omsetningsgrense for konsum (0,5 mg/kg).

Grenseverdiene i vannforskriften, som NOAH forholder seg til, er svært strenge og et uttrykk for fremtidige målsettinger.

Analyseresultatene fra prøver tatt i sedimenter (sjøbunnen) blir klassifisert som «god» eller «svært god», med unntak stoffene bly og antracen, som blir klassifisert som «moderat».

Fortsetter med ytterligere undersøkelser

Arbeid med å måle miljøkvalitet i sjø og natur er komplisert. En del stoffer forekommer naturlig i omgivelsene både på land og i sjø, naturen har ulike prosesser for opptak av stoffer avhengig av geografi og årsaker til utslipp kan være midlertidige.

I 2019 vil selskapet foreta ytterligere undersøkelser for å forstå bedre hva som kan være sannsynlige årsaker til økningen av kvikksølvnivået. Blant annet skal det utredes om de to skipsvrakene som ligger i nærheten av lossekaia eller andre etterlatenskaper på sjøbunnen kan være mulige kilder til utslagene på målingene.

I tillegg til utslipp fra båtvrak i farvannet rundt Langøya, kan selve skipstrafikken i området også påvirke vannkvaliteten. Også dumping av ukjent avfall i det samme sjøområdet som NOAH gjør målinger, kan gi negative utslag. I 2017 ble det blant annet funnet dumpede batterier, men nærmere undersøkelser har avkreftet at disse kan forklare utslagene på målingene.

Det er dokumentert at økningen av kvikksølv ikke skyldes NOAHs utslipp av renset prosessvann – i dette utslippsvannet er innholdet kvikksølv redusert i samme periode.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »