Close

NOAH i 2018: Om lag 1 500 tonn miljøgifter ut av kretsløpet

Alle moderne virksomheter ønsker å ha en samfunnsfunksjon. Ha en nytteverdi. Dokumentere at de bidrar til en renere verden. Det kan NOAH.

Behandlingsprosessene på Langøya bevirket i 2018 i at en rekke miljøgifter ble tatt ut av naturens kretsløp til evig tid. Miljøgiftene var komponenter i det farlige avfallet NOAH mottar bl.a. fra industri og forbrenningsanlegg. Basert på data hentet fra NOAHs IT-systemer og kundenes spesifikasjon av sitt avfall, er dette eksempler på miljøgifter som ble stabilisert på Langøya i fjor:

51,0 tonn arsen
30,4 tonn kadmium
124 tonn nikkel
1 404 tonn bly
7,6 tonn kvikksølv

I tillegg kommer miljøgifter i mindre mottatte mengder avfall, slik som betong og riveavfall. I sum er ca. 1 500 tonn miljøgifter tatt ut av naturens kretsløp takket være behandlingsanlegget på Langøya.

Samfunnet skaper 1,4 millioner tonn farlig avfall årlig

Offentlig statistikk forteller at det skapes nær 1,4 millioner tonn farlig avfall i Norge. Det vil si avfall som bl.a. inneholder de miljøgiftene som er referert ovenfor. Mengdene farlig avfall er konsekvens av vårt forbruk, vår måte å leve på og industriens produksjonsmetoder. Å redusere mengdene farlig avfall må være et mål, men all forskning og realisme tilsier at dette vil ta tid. Årsakene er at det tar tid både å utvikle nye produksjonsmetoder, andre innsatsmidler og nye forbruksmønstre. I tillegg tas stadig nye kjemiske produkter i bruk, og EUs liste over hva som skal klassifiseres som farlig avfall blir lenger for hver måned. Visste du for eksempel dette:

  • Kjemiindustrien «finner opp» ett nytt kjemikalie hvert 3. sekund
  • Det er i dag 145.343 stoffer i EUs database over kjemikalier som omsettes i markedet
  • Kun 4 % av disse er «harmoniserte», d.v.s. klassifisert som farlige
  • Eksperter Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har dialog med, mener at framtidig dokumentasjon kan vise at ½-parten av stoffene på EUs liste burde klassifiseres som farlige

Norge har verdens beste systemer for å uskadeliggjøre farlig avfall

Norge har lenge vært foregangsland på håndtering og uskadeliggjøring av farlig avfall. Myndighetene etablerte tidlig et deklarasjonssystem som bl.a. tilser at man kan etterspore det farlige avfallets opphav, dets innhold samt hvor og hvordan det er uskadeliggjort. Går du inn på nettstedet www.avfallsdeklarering.no, lærer du mer om dette.

NOAH og andre profesjonelle som håndterer farlig avfall i Norge, er underlagt verdens strengeste krav og reguleringer. Eksempelvis må alle aktører ha myndighetstillatelse, regelmessig rapportere om sine mottak, behandlingsmetoder og utslipp samt dokumentere sin kompetanse.

NOAH er glad for de krav som stilles. Ikke minst er vi tilfreds med den viktige samfunnsrollen vi spiller.