Close

NOAH deltar i EUs arbeid for best avfallsbehandling

NOAH har vært ett av referanseanleggene i EUs arbeid med å definere best anvendelig teknologi (BAT) for avfallsbehandling. I EUs dokumentasjon finnes det mange referanser til NOAHs behandlingsopplegg på Langøya utenfor Holmestrand.

NOAH har deltatt i det omfattende EU-arbeidet sammen med andre norske og europeiske avfalls- og gjenvinningsanlegg. Resultatet av arbeidet er tydelige definisjoner av hva som er best anvendelige teknologi (BAT) for avfallsbehandling. Arbeidet har pågått i over tre år. Kravene ble vedtatt av EU i august i år og framgår i et såkalt referansedokument (BREF). Derved er miljømyndighetene i alle EU-tilknyttede land juridisk forpliktet til å stille samme krav. Anleggene på sin side har nå fire år på å dokumentere at de drives i henhold til BAT-standarden.

Interessant og gledelig for NOAH, er det å registrere at prinsippet med å behandle avfall med et annet avfall er vedtatt av EU som BAT. Dette prinsippet har lenge vært grunnleggende i NOAHs behandlingsopplegg på Langøya, hvor syre behandles med flyveaske som innsatsmiddel i stedet for den jomfruelige ressursen kalk. NOAHs behandlingsprinsipp innfrir derved grunntanken i dagens målsettinger om sirkulær økonomi.

Miljørådgiver Helene Mathisen har vært NOAHs ansvarlige for de innspillene NOAH har gitt sammen med fire andre ledende norske avfalls- og gjenvinningsbedrifter og Norsk Industri. Det er Miljødirektoratet som deretter har vært representert i EUs organer og fremmet innspill.

-Arbeidet har vært ekstremt lærerikt og krevende. Prosessene i EU-byråkratiet er omfattende, preget av betydelig kompetanse, store ressurser og høy kvalitetsgrad. BAT-standardene bringer vår del av industrien til å innfri de stadig høyere forventinger samfunnet har til oss. Dette gjelder miljøstyringssystemer, utslippsgrenser, målemetoder, oppfølgingsprosedyrer samt en rekke andre forhold, kommenterer Helene Mathisen og tillegger:

-For at et avfalls- og gjenvinningsanlegg skal innfri EUs nye BAT-krav, må minst 53 parametere innfris. Flere av BAT-kravene har i tillegg underpunkter. Foruten teknologiske forutsetninger, krever innfrielse av kravene profesjonalitet, dokumentert kompetanse samt ikke minst miljøbevissthet hos både eiere, styre, ledelse og ansatte.

Helene Mathisen understreker av avfalls- og gjenvinningsindustrien har en stadig viktigere samfunnsrolle. Denne industrien er avgjørende for gjennomføring av nasjonal miljøpolitikk. En av de viktige miljøutfordringene denne industrien løser, er å tilse at miljøgifter tas ut av naturens kretsløp.

-Men som all annen industri, har også vi noen negative miljøpåvirkninger. Det kan være alt fra trafikkbelastninger i nærmiljøet til utslipp. Med systematisk miljøarbeid i bedriftene oppveies disse miljøpåvirkningene av de miljøgevinstene denne industrien skaper for samfunnet, poengterer Helene Mathisen. Hun henviser til at NOAHs samfunnsbetydning har økt i tråd med de større mengdene uorganisk farlig avfall som mottas til behandling. Selv om behandlingsmengdene har økt, er NOAHs utslipp fra anlegget på Langøya redusert. Dagens utslipp er markert under de grensene som utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet krever. Og faktisk også under de nye grensene vedtatt i BREF for avfallsbehandling.

-Vi har gjennomført systematisk, sammenhengende miljøovervåking av virksomheten på Langøya i over 20 år. Selskapet er derved pionèr innen området i Norge og programmet er sannsynligvis det lengst sammenhengende og kontinuerlige prøveprogram i sitt slag innen avfalls- og gjenvinningsindustrien i Europa. Etter ca. 30 år med avfallsbehandling på Langøya er det ikke påvist negative effekter på miljøet i Holmestrandsfjorden. Overvåkningen dokumenterer at biologien rundt behandlingsanlegget har god økologisk tilstand, forteller miljørådgiver Helene Mathisen.