Close

Miljørettet helsevern i Vestfold har gjennomført tilsyn

Nylig ble NOAHs anlegg på Langøya rutinemessig kontrollert av Miljørettet helsevern i Vestfold. Tilsynet konkluderer med at selskapet innfrir gjeldende krav, ingen pålegg eller avvik ble gitt.

Miljørettet helsevern i Vestfold fører på vegne av kommuneoverlegen tilsyn i virksomheter med skrubbere/kjøletårn, med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern. Dette er en del av det systematiske tilsynsarbeidet myndighetene utfører i henhold til tilsynsplanen.

Illustrasjon av skrubber

Tilsynet på Langøya ble gjennomført ved dokumentgjennomgang og intervjuer. NOAH opplever myndighetenes tilsyn som konstruktive og nyttige, og er med på å bidra til kontinuerlig høy fokus på sikker drift.