Close

Miljødirektoratet har svart Klima- og miljødepartementet i deponisaken

Miljødirektoratet har i dag i brevs form svart på en henvendelse fra Klima- og miljødepartementet fra 3. mars i år i saken om et framtidig farlig avfallsanlegg. Slik vi leser brevet er dette en naturlig oppfølging av vedtaket i Porsgrunn kommune.

Hovedpunkter er:

  • Brevik kommunestyre vedtok 5. mars enstemmig å be staten ta ansvar for å etablere en nasjonal plan for behandling av farlig, uorganisk avfall og plassering av et framtidig anlegg
  • Klima og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet vurdere behovet for et nytt behandlingsanlegg. Vurderingen er oversendt departementet i dag og kan leses her
  • Direktoratet fastslår at det skal være behandlingskapasitet for farlig avfall når Langøya er full og at det haster med å komme i gang med planlegging av et nytt anlegg
  • Direktoratet mener det er behov for deponikapasitet selv om målet i miljøpolitikken er økt resirkulering
  • Direktoratet ber departementet avgjøre om de skal gjennomføre en egen undersøkelse av mulige lokaliseringssteder for et nytt behandlingsanlegg
  • Direktoratet vurderer – med den den kunnskapen de i dag har – at kalksteinsgruver er godt egnet for deponi.
  • Direktoratet påpeker overfor departementet at egnetheten til nettopp slike gruver i Brevik ville blitt utredet i en konsekvensutredning
  • Direktoratet åpner for at statlig reguleringsplan kan være nødvendig for å få etablert et nytt anlegg på egnet sted
  • Direktoratet understreker at det skal være private aktører som skal utvikle og drive et anlegg. Det er ikke en statlig oppgave

23. mars 2015
Carl Hartmann