Close

Miljødirektoratet spør om mulige tiltak for forlenget mottakskapasitet på Langøya

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NOAH utredet mulighetene for å øke dagens behandlingskapasitet på Langøya for uorganisk farlig avfall. På grunn av forbedringer i behandlingsprosessen mener NOAH det er teoretisk mulig å forlenge kapasiteten frem til 2030.

I et brev i juni anmoder Miljødirektoratet NOAH om å vurdere mulighetene for forlenget kapasitet for sluttbehandling av uorganisk farlig avfall på Langøya.

Gjennom forskning, utvikling og testing har NOAH kontinuerlig arbeidet med å forbedre sine behandlingsprosesser. Basert på dette har NOAH siden våren 2020 vist gjennom stabil produksjon at gipsmassen som kommer ut av prosessen tilfredsstiller kravene til det som i forskriften kalles Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall, med unntak av saltinnhold. NOAH har for FA-deponiet dispensasjon for salt siden resipient er sjø. Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall har ikke større utlekking enn ordinært avfall som er opprinnelig planlagt deponert over havnivå i syd og som allerede er deponert over havnivå i nord på Langøya.

Gjennom forbedringer i behandlingsprosessen mener NOAH det er teoretisk mulig å forlenge kapasiteten frem til 2030.

Investering i ny behandlingsteknologi kan gi forlenget kapasitet for industrien

Gjennom å endre materialsammensetningen og behandlingsprosessen viser NOAHs undersøkelser at sluttbehandlingskapasiteten for farlig avfall kan forlenges til mellom 2027 og 2030.

– Løsningen avhenger av to ting. For det første: Gjennom forbedret prosessbehandling, møter det behandlede avfallet utlekkingskriteriene for ordinært avfall. Dermed kan vi benytte deponivolumet som er satt av til ordinært avfall for store deler av det farlige avfallet. Samtidig vil det være behov for et mindre deponivolum for farlig avfall for de restfraksjonene som ikke møter OA-kravene. For det andre: Ved å investere i en filterpresse kan vi minimere mengdene gjennom å ta store vannmengder ut av det behandlede avfallet. Sistnevnte vil også muliggjøre økt saltgjenvinning, forklarer konsernsjef i NOAH Anders Lægreid.

Investering i både kompetanse og teknologiutvikling har gitt mulighet for en optimalisert prosess og muligheter for forlenget deponikapasitet på Langøya.

NOAH har i 2020 gjennomført forsøk som viser at prosessene på Langøya kan møte kravet for utlekking av Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall for store deler av avfallet NOAH mottar i dag. Investering i filterpresse vil gi mer effektiv bruk av deponi og har derfor lenge vært på agendaen.

NOAHs brev til Miljødirektoratet av 15.9.2020 skisserer et teoretisk mulighetsrom for forlenget mottakskapasitet for farlig avfall på Langøya. NOAH vil modne frem forretningsmessig robuste løsninger og diskutere miljømessig forsvarlige løsninger med miljømyndighetene.

Utviklingsprosjekt frem til neste sommer: – En bedriftsøkonomisk beslutning

Frem til mai 2021 vil NOAH videreføre pågående testprosjekter for produksjon av Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall.

– Resultatene er svært tilfredsstillende på nåværende tidspunkt, men vi velger å videreføre utviklingsprosjektet frem til mai 2021, slik at testene blir gjennomarbeidet og mulige effekter av sesongvariasjoner for avfallet også blir dokumentert, sier Lægreid.

En optimalisering av sluttbehandlingskapasiteten for uorganisk farlig avfall på Langøya vil medføre betydelige konsekvenser NOAHs virksomhet. Blant annet vil en forlenging innebære en stor investering, i tillegg til markant økte driftskostnader.

– En optimalisering på Langøya vil bidra til å sikre kompetansemiljøet i NOAH og arbeidsplasser lokalt, men vi snakker om betydelige investeringsbehov med potensielt kort avskrivningstid. Vi har ikke konkludert om en mulig løsning er bedriftsøkonomisk realiserbar, men vil gjennomføre detaljerte studier for å fastlegge dette i høst, sier Lægreid.

Dersom myndighetene ønsker å gå videre med de skisserte mulighetene, blir det viktig for NOAH at mottakskapasiteten for ordinært avfall (OA) opprettholdes.

– Vi ser på nye løsninger andre steder i landet. For to uker siden gjennomførte vi kjøpet av Rekefjord Stone, der en i tillegg til å fortsette uttak og salg av stein vil søke å etablere mottak av ordinært uorganisk avfall. Men det er usikkert hvor lenge det tar før NOAH kan ta imot ordinært avfall i Rekefjord, sier Anders Lægreid.

Flyfoto Langøya august 2020.

Avgjørelse om økt utnyttelse i samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter

NOAH har tillatelse fra Miljødirektoratet til å deponere farlig avfall på Langøya til 2026 og ordinært avfall til 2029. En optimalisering av kapasiteten på Langøya vil måtte godkjennes av miljømyndighetene og dessuten avklares i nært samarbeid med Holmestrand kommune.

– Med sikker håndtering som første prioritet, skal NOAH fortsette å være ledende på trygg behandling av samfunnets restprodukter.

Dette skal skje i samråd med nasjonale og lokale myndigheter, sier Lægreid.

Ny bruk av deponivolumene på Langøya som beskrevet vil trolig medføre forlengelse av biltransporten av farlig avfall til Langøya. For tiden arbeider NOAH med en reguleringsplan for et nytt kaiområde, som vil føre til at biltransporten ledes utenom Holmestrand sentrum.

Står fast på deponiavslutning i 2034

Ifølge tillatelsen fra Miljødirektoratet skal samtlige deponier være ferdig tildekket innen 2034. Industrielt vil NOAH trolig være til stede på Langøya etter dette, men selskapet slår fast at deponeringen uansett skal avsluttes i henhold til gjeldende tidsplan.

– Etter at deponeringen er avsluttet, skal siste del av deponiet rehabiliteres og i all hovedsak tas i bruk som allment tilgjengelig friluftsområde. Denne saken handler om hvordan vi på en forskriftsmessig og trygg måte kan optimalisere dagens kapasitet på Langøya, sier Lægreid.

Tilbakeføring av nord- og syddelen av Langøya til rekreasjonsområder innen 2034 ligger fast. NOAH legger betydelig innsats i å gjenskape den opprinnelige floraen og har fått frem 5-6 sjeldne arter i de restaurerte områdene.