Close

Ingen grunn til uro for mottakskontrollen

Fylkestingspolitiker Kåre Pettersen uttrykker bekymring for deponering av avfall på Langøya i et brev til fylkesordføreren i Vestfold og Telemark datert 17. januar. NOAH tar alle bekymringer på alvor og har full åpenhet om mottak og målinger. Det er ingen grunn til uro for avfallet vi mottar, og de forhold som er påpekt i brevet.

Svært lave konsentrasjoner

Brevet fra Pettersen viser til måledataene fra NGI fra 2015 som viste at det i ett målepunkt var høyere konsentrasjon av HCH enn målt i øvrige punkter. HCH er et stoff som stammer fra plantevernmidler.  I dette var det en konsentrasjon av HCH på 0,0000003 mg/m3.

Nordområdet på Langøya er nå rehabilitert og tatt i bruk som friluftsområde. Det tas jevnlige prøver fra luft og sjø.

Til sammenlikning er grenseverdien for arbeidsmiljø 0,5 mg/m3, det vil si 1,6 millioner ganger høyere enn påvist konsentrasjon over deponiet. Avviket ble likevel fulgt opp med en ekstra måling (6.1.2017 fra NGI). Da var konsentrasjonene igjen helt normale. Dette er offentlig tilgjengelige rapporter.

Når det gjelder kilden til denne typen plantevernmiddel (Lindan) i våre målinger, har selskapet det pekes på i brevet, danske Cheminova, i følge dem selv aldri brukt stoffet Lindan i sin produksjon. Stoffet stammer mest sannsynlig fra eldre mottak av jord med spor av plantevernmidler. Dette underbygges av den kjemiske sammensetningen av HCH i målingene, som stemmer overens med sammensetningen i HCH-blandinger (Lindan) som ble forbudt i 70-årene. Målingene gjort på Langøya i 2016 ga tilsvarende verdier som funnet i andre kystnære områder i Norge.

Strengt regelverk og omfattende målinger

– Vi tar alle bekymringer på alvor og har full åpenhet om vårt mottak og våre målinger. NOAH er en gjennomkontrollert virksomhet underlagt et strengt regelverk og et omfattende måleregime. Deponiene, prosessanlegget og områdene rundt overvåkes jevnlig gjennom forskjellige måleprogram, både av oss i NOAH og av eksterne konsulenter, sier NOAHs leder Carl Hartmann.

Det aktuelle området i nord er nå rehabilitert til rent og trygt friluftsområde.

Ekstra målinger

NOAH er kjent med brevet fra venstres fylkestingsrepresentant til fylkesordføreren gjennom media. Brevet er fulgt opp med leserinnlegg i Pd og TA, som er besvart av NOAH mandag denne uken. Onsdag kveld har NRK varslet en sak på distriktssendingen på TV.

– Vi går nå ut med tydelige fakta for å roe eventuell bekymring for avfallsmottaket til Langøya. Det er uheldig hvis en politisk uenighet omkring plassering av nytt nasjonalt deponi skal bidra til å skape unødig bekymring i Holmestrand, sier Carl Hartmann.

Han ønsker å invitere aktuelle fylkespolitikere til Langøya for å få førstehånds kjennskap til mottak, kontroll og håndtering av spesialavfall.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »