Close

Om farlig avfall

Definisjonen på farlig avfall (før 2003 benevnt “spesialavfall”) er slik: “Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

Dersom du er i tvil om avfallet du besitter er farlig avfall eller ikke, bør du gå inn i “Den europeiske avfallslisten”, også betegnet som EAL-listen. Her finnes oversikt over avfall slik det er karakterisert som en felles EU-standard. Listen inneholder både ordinært og farlig avfall. De farlige avfallstypene er angitt med en stjerne i vedlegg 1. Antallet typer farlig avfall er stadig i endring, og stort sett voksende.

EAL-listen angir en kode for hver avfallstype. Det er den sekssifrede koden som skal benyttes ved deklarasjon av avfallet. EAL er på langt nær uttømmende for klassifisering av alle typer farlig avfall som oppstår. Listen er i hovedsak prosess- og bransjespesifikk, og inneholder derfor først og fremst avfall fra ulike industriprosesser. Kravene til håndtering av farlig avfall finner man i kapittel 11 i Avfallsforskriften.

Deponering av farlig avfall er regulert i Avfallsforskriftens kapittel 9. I vedlegg til dette kapittelet beskrives krav til avfallsbesitters basiskarakterisering / beskrivelse av avfallet i forkant av innlevering til deponi.
Ønsker du som kunde generell informasjon om farlig avfall, tar du kontakt med vår markedsavdeling. NOAH er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Her kan du også søke hjelp via post@nffa.no (dette forutsetter medlemskap).

En spesiell utfordring for de som skal deklarere samt transportere farlig avfall langs vei eller til sjø, er å omgjøre de ulike farlig avfallstypene til farlig gods (i følge ADR/RID-regelverket). Hos bransjeorganisasjonen NFFA kan du få en egen veileder som letter dette arbeidet.Definisjonen på farlig avfall (før 2003 benevnt “spesialavfall”) er slik: “Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”