Close

Høringssvar til Ekspertutvalgets rapport

I vårt høringssvar til Ekspertutvalgets rapport om farlig avfall sier NOAH seg enig i målene, men uenig i måten utvalget mener Norge skal nå dem.

NOAHs kommentarer til rapporten går i all hovedsak på for optimistisk tidsperspektiv for å bringe fram nye løsninger, manglende realisme i eksport og andre overgangsløsninger, ikke sannsynliggjorte muligheter for å få til en ønsket markedsstyrt løsning og ekspertutvalgets ulike behandling av de omtalte deponialternativene, herunder Dalen gruve.

Spesielt mener NOAH at rapporten har en urealistisk tidshorisont og at Norge, dersom utvalgets innspill tas til følge, vil stå uten permanent behandlings- og deponikapasitet i en lang periode etter at Langøyas deponi for farlig avfall er fullt i 2024.

Regjeringens ekspertutvalg om farlig avfall ble nedsatt i april 2019 for å se på hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalgets rapport kom 4. november 2019. I desember inviterte Klima- og miljødepartementet til en åpen høring. NOAHs høringssvar ligger nederst i saken.

Fremtidens teknologi

«Vi anerkjenner Ekspertutvalgets premiss om at tidene forandrer seg, og at fremtiden ikke ser lik ut som dagen i dag. NOAH vedtok høsten 2015 en ny strategiplan for selskapet, med blant annet mål om 25 prosent gjenvinning av mottatt mengde avfall innen 2025,» skriver NOAH i sitt høringssvar.

NOAH stiller seg bak målene om bærekraftig utnyttelse av avfall og et langsiktig mål om å få ned andelen uorganisk farlig avfall til deponi.

«Våre innspill til rapporten har en slik industriell fremtidsvisjon som bakgrunn. NOAH jobber nå intenst med å utvikle fremtidens teknologi for en best mulig håndtering av uorganisk farlig avfall», sier adm. dir. i NOAH Carl Hartmann.

Med støtte fra Innovasjon Norge, tester NOAH nå ut saltgjenvinning og har som mål å produsere industrisalt i full skala i 2024. Samtidig jobber selskapet blant annet med teknologi for karbonisering av flyveaske med bruk av CO2 i avfallsbehandlingen. NOAH deltar i en rekke teknologiprosjekter med selskaper fra store deler av Nord- Europa, og ser spesielt på muligheter for å redusere mengdene farlig avfall som må deponeres.

Staten må ta en aktiv rolle

I høringssvaret stiller NOAH seg kritisk til kunnskapsgrunnlaget som rapporten fra utvalget bygger på. Blant annet er ikke konsekvensutredningen for Dalen gruve med tilhørende fagrapporter tatt med i kildegrunnlaget. Det er heller ikke Miljødirektoratets rapporter og utredinger gjennom flere år.

«Ekspertutvalget fikk et mandat som var svært omfattende. Vi har derfor forståelse for at utvalget på den korte tiden de hadde til disposisjon har hatt begrenset mulighet til å gå i dybden i de ulike temaene de berører. Våre kommentarer må leses på den bakgrunn, og dette må det tas høyde for i den videre behandlingen av saken,» sier Hartmann.

NOAHs klare oppfordring til sentrale myndigheter er nå å innta en aktiv og tydelig rolle for å få til fremdrift og forutsigbarhet og sikre behandlingskapasiteten i Norge.
«Løsningene myndighetene velger må være bærekraftige, økonomisk og industrielt robuste, og miljø- og samfunnsmessig trygge. Løsningene må også legge til rette for utvikling av gjenvinningsløsninger,» avslutter Carl Hartmann.