Close

God økologisk tilstand ved Langøya

En ny resipientovervåkning for områdene rundt Langøya viser at den økologiske tilstanden samlet sett er god og stabil.

NOAH Solutions AS har gjennomført en tiltaksrettet resipientovervåking i 2021.

Undersøkelsene er utført av miljøteknisk personell fra Norconsult og omfatter analyse av miljøgifter og radionuklider i blåskjell og sedimenter på grunt og dypt vann. I tillegg er det utført vannanalyser ved utslippspunktene og kartlegging av både bløtbunn og fjæresone. Kartlegging av ålegress rundt Langøya er også utført.

For undersøkelsen av levende organismer (biota) ble det satt ut blåskjell fra fem prøvelokaliteter rundt Langøya. Hver prøvelokalitet hadde ca. 300-600 skjell med eksponeringstid på to måneder for radionuklider og miljøgifter. Resultater fra overvåkingen viser lave konsentrasjoner av tungmetaller og radionuklider i biota.

Sjøvannprøve ble tatt på 35 meters vanndyp ved utslippspunktet til NOAH. Resultatene viser kun små variasjoner i konsentrasjonen av radionuklider fra 2014-2021.

Sedimentprøver ble tatt ut fra fem grunne stasjoner og fem dype stasjoner. Resultatene viser at de grunne områdene tilfredsstiller grenseverdier for alle parametere med unntak av et prioritert stoff, TBT (tributyltinn). Konsentrasjoner er lavere enn de som ble målt i 2018. Forhøyede konsentrasjoner av TBT kan forventes i områder med høy skipstrafikk og historisk havneaktivitet.

Undersøkelser av bløtbunn ved tre stasjoner viser at den økologiske tilstanden i Langøya samlet sett er god. Resultatene i 2021 tilsvarer tilstanden ved forrige bløtbunnsanalyse i 2015, noe som tyder på stabil tilstand.

Fjæreundersøkelse er gjennomført ved to stasjoner på Langøya og referansestasjonen på Mølen. Undersøkelsen viser en liten nedgang i antall taxa fra undersøkelsen i 2018, men trenden fra 2010 er stigende for de fleste grupper i alle stasjoner. Det ble ikke funnet tydelige indikasjon på at NOAHs utslipp medfører en negativ påvirkning på artssammensetningen i fjæresonen rundt Langøya.

Det er gjennomført kartlegging av syv ålegrasforekomster rundt Langøya. Det er store lokale variasjoner i bl.a. strømforhold og sjøbunnstopografi rundt øya. Samlet vurdering fra alle syv forekomster viser god tilstand i ålegrasforekomstene rundt Langøya.